Co robimy

Co robimy

Działania terapeutyczne i pomocowe

Osoby, które zażywają różnego rodzaju środki odurzające lub są od nich uzależnione, mogą korzystać z pomocy specjalistycznych placówek Stowarzyszenia MONAR na terenie całego kraju. Oferujemy pomoc osobom w każdym wieku, ze stażem zażywania narkotyków o różnej długości. W Poradniach Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR można bez skierowań i innych zbędnych formalności, bezpłatnie i poufnie uzyskać poradę lekarza psychiatry lub psychologa, otrzymać w razie potrzeby skierowanie na oddział detoksykacyjny lub do ośrodka stacjonarnego. Można skorzystać z programów edukacyjnych, terapii indywidualnej i grupowej. W większości monarowskich poradni można uzyskać poradę przez telefon, skorzystać z pomocy prawnika i pracownika socjalnego.

Hostele postrehabilitacyjne

Monar dysponuje  178 miejscami w hostelach postrehabilitacyjnych gdzie realizowane są zadania związane z reintegracją społeczną i zawodową osób kończących terapię: 1 Hostel dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych przy Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dorosłych w Milejowicach 2 Hostel dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych przy Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Kęblinach 3 Hostel dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych przy […]

Program wychodzenia z bezdomności

Ruch Wychodzenia z Bezdomności MARKOT Stowarzyszenia MONAR oferuje pomoc osobom bezdomnym w kilkudziesięciu placówkach różnego typu na terenie całej Polski. Stowarzyszenie prowadzi noclegownie, jadłodajnie, stacjonarne domy dla osób bezdomnych i najuboższych oraz oferuje pomoc specjalistyczną – prawną, psychologiczną i socjalną. Dla osób bezdomnych z problemem narkotykowym, czy alkoholowym, prowadzone są stacjonarne programy terapeutyczne. Pobyt w placówce stacjonarnej zobowiązuje osobę bezdomną do przestrzegania zasad i regulaminu ośrodka. We wszystkich ośrodkach MARKOT można otrzymać odzież, zjeść posiłek i uzyskać informacje o możliwościach załatwienia własnych spraw bytowych.

Profilaktyka

Stowarzyszenie MONAR prowadzi programy profilaktyczne oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży w różnym wieku, lansując życie wolne od środków odurzających. W monarowskich młodzieżowych klubach i ośrodkach profilaktyki poradę i profesjonalną pomoc w sprawach dzieci i młodzieży mogą uzyskać także rodzice i opiekunowie. Jesteśmy obecni na imprezach masowych, m.in. na Przystanku Woodstock, gdzie również prowadzimy działalność profilaktyczną. Integralną częścią działań skierowanych do młodzieży jest promujący życie bez uzależnień Ruch Czystych Serc, zakładany przez dzieci i młodzież z myślą o ich rówieśnikach.

Superwizje

Przedmiotem superwizji mogą być m.in.: analiza relacji z klientem i jej wpływ na diagnozę oraz sposób prowadzenia terapii, etyczne aspekty oddziaływania w relacji pomagania, analiza procesów zachodzących w grupie, relacji w zespole merytorycznym w kontekście ich wpływu na proces oddziaływań, czy konsultacje programowe, związane z realizacją programów pomocowych lub profilaktycznych.

Fundacja na Rzecz Reintegracji społecznej i zawodowej Monar

Fundacja na Rzez Reintegracji społecznej i zawodowej Monar została powołana w celu podjęcia działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej osób w trudnej sytuacji socjo-ekonomicznej, np. pacjentów opuszczających ośrodki lecznicze, osobom bezdomnym, samotnym matkom oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, pozbawionym wsparcia w rodzinie, umiejętności zawodowych, a często również wykształcenia. Oprócz działalności szkoleniowej fundacja zajmuje się także tworzeniem przedsiębiorstw społecznych, takich jak spółdzielnie socjalne i zakłady doskonalenia […]