Co robimy

Fundacja na Rzecz Reintegracji społecznej i zawodowej Monar

Fundacja na Rzez Reintegracji społecznej i zawodowej Monar została powołana w celu podjęcia działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej osób w trudnej sytuacji socjo-ekonomicznej, np. pacjentów opuszczających ośrodki lecznicze, osobom bezdomnym, samotnym matkom oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, pozbawionym wsparcia w rodzinie, umiejętności zawodowych, a często również wykształcenia. Oprócz działalności szkoleniowej fundacja zajmuje się także tworzeniem przedsiębiorstw społecznych, takich jak spółdzielnie socjalne i zakłady doskonalenia zawodowego.

ZARZĄD FUNDACJI:

Piotr Radziwon (Prezes)

Studiował na Politechnice Warszawskiej wydział SiMR, Wyższej Szkole Menadżerskiej SIG na kierunku zarządzanie i marketing, obecnie student ekonomii – z Monarem związany od 2002 roku. Prowadzi dwie placówki dla osób bezdomnych w województwie świętokrzyskim. Autor, współautor, pomysłodawca programów aktywizacji społecznej i zawodowej.

Marek Popielecki (Sekretarz)

Absolwent wyższej szkoły zarządzania w Paryżu, pasjonat pracy z ludźmi, autor i niezależny konsultant systemów motywacyjnych, od wielu lat związany z doradztwem personalnym. Od 2008 roku dyrektor Bełchatowskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT, w 2011 roku wyróżniony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej za dobrą praktykę aktywnych form pomocy.

Marcin J. Sochocki

Socjolog, autor i współautor licznych projektów badań społecznych dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, edukacji, ewaluacji programów promocji zdrowia, profilaktyki zachowań ryzykownych; z zakresu problematyki stosowania narkotyków, alkoholu, papierosów i innych. Autor i współautor kilku recenzowanych publikacji książkowych i ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych i specjalistycznych na temat m. in.: problematyki bezdomności, anomii, jakościowej i ilościowej metodologii badań społecznych, problemów edukacji, metodyki ewaluacji, problematyki uzależnień, subkultur młodzieżowych, promocji zdrowia.

Danuta Wiewióra

Z wykształcenia mgr psychologii; od 1983 roku związana z MONAREM, pracuje w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Warszawie; certyfikowany specjalista terapii uzależnień; superwizor; bierze czynny udział w realizacji wielu programów szkoleniowych; specjalista w zakresie HIV/AIDS; koordynator ogólnopolskiego telefonu zaufania AIDS.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:

  • działalności reintegracji społecznej i zawodowej  osób  wykluczonych społecznie,
  • różnych form edukacji formalnej i nieformalnej osób wykluczonych społecznie,
  • upowszechniania wiedzy i podnoszenia kompetencji na temat  przyczyn, skutków i sposobów rozwiązywania problemów osób  wykluczonych społecznie w szczególności poprzez organizowanie szkoleń dla organizacji pozarządowych oraz  kadry instytucji publicznych: pomocy społecznej, edukacji, ochrony zdrowia, resocjalizacji i bezpieczeństwa,
  • podejmowania działań inicjujących i wspomagających rozwój gospodarczy w tym przedsiębiorczość społeczną,
  • organizowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych w celu reintegracji społecznej i zawodowej osób i grup wykluczonych społecznie,
  • inicjowania i prowadzenia badań związanych z przedmiotem działalności Fundacji,
  • podejmowania innych przedsięwzięć wspierających rozwój wrażliwości na wartości humanistyczne i prospołeczne w kraju i za granicą.

Strona fundacji: www.fundacjamonar.org