Co robimy

Fundacja na Rzecz Reintegracji społecznej i zawodowej Monar

Fundacja na Rzez Reintegracji społecznej i zawodowej Monar została powołana w celu podjęcia działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej osób w trudnej sytuacji socjo-ekonomicznej, np. pacjentów opuszczających ośrodki lecznicze, osobom bezdomnym, samotnym matkom oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, pozbawionym wsparcia w rodzinie, umiejętności zawodowych, a często również wykształcenia. Oprócz działalności szkoleniowej fundacja zajmuje się także tworzeniem przedsiębiorstw społecznych, takich jak spółdzielnie socjalne i zakłady doskonalenia zawodowego.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:

  • działalności reintegracji społecznej i zawodowej  osób  wykluczonych społecznie,
  • różnych form edukacji formalnej i nieformalnej osób wykluczonych społecznie,
  • upowszechniania wiedzy i podnoszenia kompetencji na temat  przyczyn, skutków i sposobów rozwiązywania problemów osób  wykluczonych społecznie w szczególności poprzez organizowanie szkoleń dla organizacji pozarządowych oraz  kadry instytucji publicznych: pomocy społecznej, edukacji, ochrony zdrowia, resocjalizacji i bezpieczeństwa,
  • podejmowania działań inicjujących i wspomagających rozwój gospodarczy w tym przedsiębiorczość społeczną,
  • organizowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych w celu reintegracji społecznej i zawodowej osób i grup wykluczonych społecznie,
  • inicjowania i prowadzenia badań związanych z przedmiotem działalności Fundacji,
  • podejmowania innych przedsięwzięć wspierających rozwój wrażliwości na wartości humanistyczne i prospołeczne w kraju i za granicą.

Strona fundacji: www.fundacjamonar.org