Wiadomości

Lokalnie przeciw bezdomności

W Warszawie podsumowano pierwsze doświadczenia partnerstw lokalnych w pracy z osobami bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością. Partnerstwa działają w ramach Projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. MONAR bierze udział w realizacji zadania nr 4 tego projektu, w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym opracowania modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności.

Gospodarzem seminarium zorganizowanego 18 grudnia był MONAR. Uczestników spotkania, które odbyło się w warszawskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT, powitał Robert Starzyński, dyrektor placówki, a zarazem sekretarz Zarządu Głównego naszego stowarzyszenia. Przedstawił działalność CPB jako przykład spójnego systemu pomocy osobom bezdomnym.

W programie seminarium znalazło się szereg wystąpień dotyczących różnych aspektów lokalnego przeciwdziałania bezdomności. Wśród prelegentów byli zarówno przedstawiciele administracji samorządowej, jak i organizacji pozarządowych. Dużo uwagi poświęcono doświadczeniom partnerstw lokalnych działających w ramach projektu w Białymstoku, Radomiu i na warszawskiej Pradze Południe. Głównym celem seminarium było zaprezentowanie dotychczasowych doświadczeń z realizacji wdrożeń właśnie w tych 3 partnerstwach lokalnych, ponieważ są to partnerstwa, nad którymi merytoryczną opiekę sprawuje MONAR.

Dotychczasowe doświadczenia w projekcie GSWB podsumowała w imieniu MONARU Marta Stefaniak-Łubianka. Omówiła poszczególne standardy składające się na Model GSWB (Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności), dotyczące takich usług i zagadnień jak streetworking, praca socjalna, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, zdrowie, partnerstwo lokalne oraz zatrudnienie i edukacja. Przedstawicielka MONARU przybliżyła też uczestnikom spotkania dotychczasowe efekty prac we wszystkich tych obszarach, w postaci opracowań i publikacji szczegółowo odnoszących się do poszczególnych tematów.

– Zakończyliśmy pewien etap pracy nad Modelem GSWB i poddajemy krytycznej analizie jedynie propozycję kształtu przyszłego systemowego rozwiązania problemu bezdomności – podkreśliła Marta Stefaniak-Łubianka.

Robocza wersja publikacji „Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności” jest dostępna w internetowej czytelni MONARU.