O nas

O nas

Marek Kotański – twórca Monaru

Marek Kotański (1942 – 2002) – psycholog, terapeuta, twórca i lider MONARU – ruchu społecznego, a następnie stowar­zyszenia, pomagającego osobom uzależnionym, chorym, bezdomnym. Społecznik wyznaczający nowe kierunki w przeciwdziałaniu najbardziej palącym problemom społecznym. Pod koniec lat 70. zapoczątkował w Polsce leczenie narkoma­nii metodą społeczności terapeutycznej, opierającej się na pełnej abstynencji pacjentów i ich pracy nad sobą. Organizował kampanie społeczne i koncerty promujące wśród młodzieży […]

Nasza misja i cele

Misją Stowarzyszenia MONAR jest pomoc bliźnim w duchu miłości, tolerancji, dbałości o ludzką godność oraz poszanowania praw człowieka. MONAR wierzy, że nikt nie jest stracony na zawsze, że każdy człowiek zasługuje na pomoc, na szansę odnalezienia swego miejsca w świecie. MONAR lansuje życie bez narkotyków, otwartość i wrażliwość na innych, czynienie dobra, odpowiedzialność za własne życie i wiarę w nieograniczone możliwości człowieka.

Czym się zajmujemy?

Od ponad 40 lat Stowarzyszenie Monar działa na terenie całej Polski pomagając osobom uzależnionym on narkotyków i alkoholu, bezdomnym, chorym, samotnym. Oferujemy: diagnostykę, konsultacje, detoksykację, poradnictwo, terapię i rehabilitację uzależnień, terapie dla bliskich osób uzależnionych, pracę z pacjentami w ośrodkach stacjonarnych metodą społeczności terapeutycznej. W programach wychodzenia z bezdomności wspierających osoby wykluczone społecznie świadczymy pomoc osobom bezdomnym, ofiarom przemocy, osobom chorym psychicznie oraz byłym […]

Obecne władze

SKŁAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA MONAR: Przewodnicząca Elżbieta Zielińska – certyfikowany specjalista terapii uzależnień i dyrektor ośrodka MONAR w Głoskowie. W MONARZE pracuje od 1979 r., przez wiele lat była członkiem zespołu terapeutycznego Marka Kotańskiego. Współuczestniczyła w tworzeniu polskiego modelu leczenia uzależnień opartego na metodzie społeczności terapeutycznej, który do dziś stosowany jest w placówkach pomocowych na terenie całego kraju. Wraz z Markiem Kotańskim, w oddalonej 70 km od Warszawy […]

Komisja etyki

Przewodnicząca Mariola Jaczewska – mgr socjologii, specjalistka terapii uzależnień, w trakcie certyfikacji  psychoterapeutycznej w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. Wicekierowniczka w Poradni Monar – Hoża 57 w Warszawie. W przeszłości koordynatorka programu redukcji szkód „Alternative Dance”. Prowadzi psychoterapię indywidualną z  młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Członkowie Anna Pejas Joanna Olter Wszelkie sprawy / wnioski do Komisji Etyki prosimy kierować na adres: mariola-jaczewska@wp.pl

Historia

Pierwszy ośrodek dla osób uzależnionych utworzony w październiku 1978 r. przez Marka Kotańskiego w Głoskowie i nazwany MONAREM dał początek systemowi oddziaływań pomocowych skierowanych do osób uzależnionych, opartemu na założeniach wspólnot terapeutycznych. Stał się także początkiem nowego ruchu społecznego na rzecz przeciwdziałania narkomanii, który zaowocował stworzeniem organizacji, zarejestrowanej w 1981 r. pod nazwą Stowarzyszenie MONAR.

Wspierają nas

Stowarzyszeniem kieruje dziewięcioosobowy Zarząd Główny, wybierany przez Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu reprezentują różne nurty działalności MONARU, posiadają wieloletnią praktykę w prowadzeniu placówek i projektów. Od 2002 r. przewodniczącą Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR jest Jolanta Łazuga-Koczurowska, psycholog kliniczny, związana z MONAREM od 1981 roku.

Partnerzy

Stowarzyszenie MONAR prowadzi współpracę z instytucjami centralnymi, administracją rządową i samorządową różnych szczebli, z placówkami oświatowymi oraz z innymi organizacjami pozarządowymi. Zakres tej współpracy obejmuje zarówno realizację zadań wynikających z bieżącej działalności naszego stowarzyszenia, jak i szkolenia, staże oraz wymianę doświadczeń. Wśród partnerów MONARU są: Agenda ONZ ds. Rozwoju (UNDP) Współpracujemy w ramach realizacji programów szkoleniowych, redukcji szkód i współpracy z zagranicą. Wspólna działalność obejmuje wizyty studyjne, seminaria […]

Dołącz do nas

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia MONAR może być każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, mający pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiony praw publicznych, który deklaruje pracę dla dobra Stowarzyszenia MONAR i realizację jego statutowych celów. Za zgodą Zarządu Głównego, członkiem stowarzyszenia może zostać także osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego. Członkami Stowarzyszenia MONAR nie mogą być wolontariusze, ani osoby aktualnie będące podopiecznymi lub pacjentami placówek […]