Aktualności

Druga edycja programu wsparcia dla byłych więźniów

Stowarzyszenie MONAR w 2015 roku w ramach dotacji celowej, udzielonej przez Ministra Sprawiedliwości, realizuje program z zakresu pomocy postpenitencjarnej „Pomocna dłoń – wsparcie dla osób zwalnianych z zakładów karnych lub aresztów śledczych II edycja”, który prowadzony jest na terenie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT przy ul. Marywilskiej 44A w Warszawie.

Projekt skierowany jest do osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością opuszczających areszt śledczy lub zakład karny, w okresie do 6 miesięcy od ich opuszczenia. W ramach projektu realizowane są dwa pakiety wsparcia.

Podstawowy Pakiet Wsparcia (PPW) skierowany jest do osób, które nie wymagają detoksykacji od alkoholu oraz udziału w terapii uzależnienia od alkoholu. Czas pobytu w placówce w ramach pakietu wynosi 3 miesiące. Osoby objęte tym pakietem są zakwaterowane w jednym z naszych schronisk, w zależności od indywidualnych potrzeb i deficytów. Pobyt w schroniskach profilowanych umożliwia beneficjentom dostęp do fachowej opieki i pomocy specjalistycznej.

Uczestnicy mogą zamieszkiwać w schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla młodzieży defaworyzowanej (trafiają tu młodzi dorośli, w wieku pomiędzy 18. a 30. rokiem życia, z którymi pracujemy metodą społeczności terapeutycznej), specjalistycznym schronisku dla osób z lekkimi zaburzeniami psychicznymi, lub w specjalistycznym schronisku dla osób będących w programie substytucyjnym (metadonowym).

Rozszerzony Pakiet Wsparcia (RPW) przeznaczony jest dla osób uzależnionych od alkoholu i składa się z dwóch etapów. Etap I obejmuje osoby, które wymagają detoksykacji od alkoholu lub terapii uzależnienia od alkoholu. Czas trwania detoksykacji to 10 – 14 dni, a okres pobytu na terapii podstawowej wynosi 12 tygodni. Realizowany program terapeutyczny zawiera również elementy wychodzenia z bezdomności. Etap II rozpoczyna się po zakończeniu leczenia. Beneficjenci mieszkają wówczas w schronisku dla osób po podstawowej terapii uzależnienia od alkoholu, gdzie dodatkowo mają zapewniony udział w grupie wsparcia oraz zajęcia terapii pogłębionej w celu kontynuacji procesu leczenia uzależnienia.

Beneficjenci obu pakietów są objęci opieką pracownika socjalnego oraz asystenta, który stale współpracuje z psychologiem. Asystent opracowuje wspólnie z beneficjentem indywidualny plan i harmonogram działań i sprawuje nadzór nad prawidłową jego realizacją. Zadaniem asystenta jest motywowanie podopiecznego, pozyskiwanie ofert pracy, prowadzenie dokumentacji. Ponadto uczestnicy projektu mogą korzystać z Internetu, telefonu, faksu, porad dotyczących poszukiwania pracy. Są też dla nich prowadzone treningi z gospodarowania budżetem, umiejętności radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, autoprezentacji, aplikowania o pracę i aktywnych formy poszukiwania pracy.

W jednym i drugim pakiecie asystent wspiera beneficjentów w uzyskaniu niezbędnych dokumentów np. dowodu osobistego, świadectw i zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe i wykształcenie oraz jeżeli zachodzi taka potrzeba pomaga w uzyskaniu orzeczeń o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy, uzyskaniu ubezpieczenia zdrowotnego, wystąpieniu o lokal socjalny, a także w odzyskaniu utraconych lub zawieszonych innych świadczeń. Zapewnione jest również wsparcie psychologiczne podopiecznych poprzez przeprowadzanie terapeutycznych spotkań indywidualnych i grupowych podnoszących kompetencje społeczne w radzeniu sobie z agresją, przemocą i stresem. Zapewniamy też w naszych schroniskach możliwość konsultacji psychiatrycznej oraz spotkania społeczności, na których omawiane są sprawy dotyczące danego schroniska.

Uczestnicy pakietów mogą także korzystać z innych form wsparcia (zakup biletów komunikacji publicznej, pomoc w zakupie leków, magazyn odzieży używanej) oraz z konsultacji prawnych. Realizacja programu postpenitencjarnego „Pomocna Dłoń” ma na celu kompleksowe oddziaływanie wychowawcze i resocjalizacyjne, które mają zapobiec powrotowi na drogę przestępstwa.

Łukasz Czernicki