Aktualności

Legnica. W poszukiwaniu najlepszych rozwiązań profilaktycznych

Legnicka Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR bierze udział w projekcie „Profilaktyka problemowa”, którego celem jest opracowanie modelu profilaktyczno-terapeutycznego dla młodzieży z gminy Legnica w wieku 15-19 lat. Choć projekt ma zasięg lokalny, to wypracowane w trakcie jego realizacji rozwiązania mogą posłużyć także innym.

Jak wygląda w praktyce, a jak powinna wyglądać na poziomie miasta, czy gminy, profilaktyka zapobiegająca zachowaniom problemowym wśród młodzieży? Jak układa się współpraca pomiędzy podmiotami finansującymi i realizującymi programy profilaktyczne? Odpowiedzi na te i na wiele innych pytań przynosi raport, sporządzony na podstawie badań przeprowadzonych wśród młodzieży oraz przedstawicieli instytucji realizujących w Legnicy zadania profilaktyczne i terapeutyczne z zakresu problematyki zachowań ryzykownych. Ustalenia zawarte w raporcie pomogą w opracowaniu modelu profilaktyczno-terapeutycznego dla miejscowej młodzieży.

Legnicki projekt warto śledzić z uwagą, ponieważ problemy zdefiniowane już w pierwszej fazie prac są charakterystyczne dla powszechnego w skali kraju modelu profilaktyki finansowanej ze środków publicznych (głównie samorządowych). Wśród tych problemów można wymienić niedopasowanie działań profilaktycznych do potrzeb młodzieży, brak współpracy podmiotów zajmujących się profilaktyką, czy też brak teoretycznej podstawy kształtowania programów profilaktycznych.

W ramach projektu opracowany zostanie model współpracy oraz program profilaktyczny, powstanie też strategia ich wdrażania. Na przyszły rok zaplanowano szkolenie w formie warsztatów dla pracowników szkół, poradni, ośrodków terapeutycznych (psychologowie, pedagodzy) z zakresu metod wczesnej interwencji, a także testowanie modelu współpracy i samego programu w wybranych gimnazjach i szkołach średnich.

Więcej informacji, a także raport i inne dokumenty będące efektami realizacji projektu, można znaleźć na stronie www.problemowa.pl.