Aktualności

Miesięcznik Remedium o szkolnej profilaktyce MONARU

Od początku bieżącego roku w gimnazjach w Warszawie i okolicznych miejscowościach Stowarzyszenie MONAR wraz z partnerami pilotażowo wdraża projekt profilaktyczny adresowany do młodzieży w wieku 13–14 lat, ich rodziców i nauczycieli. W marcowym numerze miesięcznika „Remedium” znalazł się obszerny opis projektu.

Jest to program profilaktyki uniwersalnej. Zajęcia realizowane są w 20 klasach oraz w 10 grupach nauczycieli, a także 10 grupach rodziców. Projekt opracowany został z uwzględnieniem wskazówek zawartych w „Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Koncepcję programu oparto na biopsychospołecznym paradygmacie zdrowia i choroby. Zgodnie z tym ujęciem, przyjmuje się, że jednym z najważniejszych czynników odpowiedzialnych za stan zdrowia jest styl życia. Program opiera się na założeniu, że styl życia nie jest wyłącznie determinowany zewnętrznie (kulturowo), lecz w istotnym stopniu może być kształtowany przez jednostkę. Podstawowym celem programu jest podtrzymywanie (w wybranych obszarach) korzystnych, z perspektywy profilaktyki, układów wartości regulujących style życia oraz ich zmiana wówczas, gdy nie są korzystne dla zdrowia.

Na skuteczność działań profilaktycznych istotny wpływ ma klimat społeczny placówek, dlatego program odnosi się do tego obszaru uwzględniając trzy – uznane za najważniejsze – jego komponenty: aksjonormatywny, interpersonalny i emocjonalny. Z tego m.in. powodu zaplanowanym oddziaływaniom poddawane są najważniejsze grupy tworzące szkolną społeczność: uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Więcej marcowym numerze miesięcznika „Remedium”