Aktualności

Oddziaływać skutecznie – szkolenie z zakresu zasad tworzenia i wdrażania programów profilaktycznych

„Oddziaływać skutecznie” – szkolenie z zakresu zasad tworzenia i wdrażania programów profilaktycznych

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w dwudniowym szkoleniu z zakresu zasad tworzenia i wdrażania programów profilaktycznych. Do uczestniczenia w szkoleniu zapraszamy wychowawców, terapeutów, nauczycieli, pedagogów, animatorów działań na rzecz dzieci i młodzieży zainteresowanych rozwijaniem szkolnych przedsięwzięć profilaktycznych adresowanych do uczniów.

Szkolenie prowadzone jest przez Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy Stowarzyszenia MONAR ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (Ministerstwa Zdrowia – Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych).

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji uczestników w zakresie zasad tworzenia i wdrażania programów profilaktycznych opartych na aktualnej wiedzy.

Uczestnikom oferujemy doskonalenie wiedzy/umiejętności w zakresie:

– podstawowych informacji na temat uzależnień behawioralnych – klasyfikacja, definicje, nazewnictwo, symptomy, skutki psychologiczne, społeczne i fizyczne;

– definicji poziomów profilaktyki (uniwersalna, selektywna, wskazująca);

– kluczowych teorii wyjaśniające mechanizmy rozwoju zachowań problemowych/ryzykownych dzieci i młodzieży;

– czynników chroniących i czynników ryzyka związanych z zachowaniami problemowymi/ryzykownymi dzieci i młodzieży, w tym z nadmiernym korzystaniem z Internetu, komputera oraz uprawianiem hazardu;

– wiodących i uzupełniających strategii profilaktycznych;

– cech skutecznych szkolnych programów profilaktycznych (profilaktyka uniwersalna);

– formułowania wskaźników realizacji działań;

– formułowania wskaźników dotyczących skuteczności projektu;

– struktury tworzenia programu profilaktycznego;

– rozróżnień pomiędzy różnymi typami ewaluacji oraz stosowania ich w praktyce.

Program szkolenia składa się z dwóch modułów:

I – przekaz aktualnej wiedzy wyjaśniającej mechanizmy rozwoju zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży oraz z zakresu profilaktyki i ewaluacji;

II – ćwiczenie umiejętności wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy do tworzenia i/lub oceny merytorycznej szkolnych programów profilaktycznych.

 

Praca uczestników w trakcie warsztatów będzie opierała się na:

  • procedurze konstruowania i wdrażania programów profilaktycznych (własnych lub przykładowych);
  • praktycznym formułowaniu wskaźników (zgodnych z koncepcją SMART) dotyczących działań i rezultatów;
  • możliwości skorzystania z konsultacji indywidualnych dotyczących pracy profilaktycznej w środowiskach pracy uczestników szkolenia – własne pomysły, działania, projekty, problemy, możliwości i ograniczenia we wdrażaniu profesjonalnej profilaktyki itp.

 

Plan szkolenia „Oddziaływać skutecznie – zasady tworzenia i wdrażania programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych w środowisku szkolnym (edycja II)”

(W jednej edycji uczestniczą dwie grupy warsztatowe)

I Dzień

9.00 –10.00 Wykład: Uzależnienia behawioralne – podstawowe rozróżnienia definicyjne

(10-minutowa przerwa)

10.10 – 11.40 Wykład: Podstawy skutecznej profilaktyki uzależnień behawioralnych opartej na naukowych podstawach

(20-minutowa przerwa – zapraszamy na lunch)

12.00 – 15.00 Warsztat: Ekspertyza programów profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień behawioralnych (praca w małych grupach)

15.00 – 17.00 Konsultacje merytoryczne (dla osób zainteresowanych).

II Dzień

10.00 – 11.30 – Wykład: Ewaluacja programów profilaktycznych

(20-minutowa przerwa)

11.50 – 15.00 Warsztat : Ekspertyza programów profilaktycznych c.d. (podczas warsztatu przerwa, w trakcie której zapraszamy na lunch)

15.00 – 15.10 – Podsumowanie szkolenia

15.10 – 17.10 Konsultacje merytoryczne (dla osób zainteresowanych)

Miejsca przeprowadzania i daty przeprowadzania szkoleń

Data szkolenia Miejsce Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie informacji (imię, nazwisko, telefon, placówka, data i miejsce wybranego szkolenia) pod jeden z adresów e-mali:
20-21.03.2017

Warszawa

Służewski Dom Kultury, ul. Jana Sebastiana Bacha 15

jan.wladon@monar.org
27-28.03.2017

Warszawa

Służewski Dom Kultury, ul. Jana Sebastiana Bacha 15

jan.wladon@monar.org
24-25.04.2017

Gdańsk

Centrum Agrarna ul Agrarna 2, Gdańsk

z.kamienski@monar.org
26-27.04.2017

Gdańsk

Centrum Agrarna ul Agrarna 2, Gdańsk

z.kamienski@monar.org
15-16.05.2017

Łódź

Stowarzyszenie MONAR – Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień, Łódź, ul. Tuszyńska 123/125

programlodz@gmail.com
22-23.05.2017

Łódź

Stowarzyszenie MONAR – Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień, Łódź, ul. Tuszyńska 123/125

programlodz@gmail.com
6-7.11.2017

Wałbrzych

(adres miejsca szkolenia zostanie wkrótce podany)

monar.walbrzych@gmail.com

Osoby zainteresowane mogą otrzymać zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Szkolenie jest częściowo odpłatne. Po zapisaniu na listę uczestników, osobom zainteresowanym zostanie podane konto, na które należy wpłacić 10 złotych (słownie: dziesięć złotych).

 

Organizowana obecnie seria szkoleń jest kolejną edycją. Poprzednia, przeprowadzona w 2015 r., została bardzo dobrze oceniona przez uczestników. Świadczą o tym zarówno noty wystawiane w ankietach ewaluacyjnych realizowanych na koniec zajęć (102 kwestionariusze), jak i informacje przekazywane podczas szkoleń. Poniżej prezentujemy zestawienie wybranych danych uzyskanych z ankiet.

  • Wszyscy uczestnicy stwierdzili, że w trakcie dwóch dni zajęć zdobyli nowe umiejętności/wiadomości.

 

  • W odniesieniu do wszystkich kategorii opisujących zakładaną zmianę wiedzy i umiejętności osiągnięto pozytywne wskazania na poziomie 55% i wyższym.

wykres I

* Podstawa procentowania to 102 ankiety. Dane nie sumują się do 100%, gdyż badani mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

 

  • Średnia arytmetyczna ocena komunikatywności osób prowadzących to 4,8 (na skali od 1 „bardzo źle” do 5 „bardzo dobrze”). Profesjonalne przygotowanie osób prowadzących zostało zewaluowane na 4,9 (średnia).
  • Użyteczność zajęć ze względu na poszerzenie lub utrwalenie wiedzy przydatnej w pracy z młodzieżą oceniono na 4,5 (średnia – skala jak poprzednio), w przypadku ewaluacji dotyczącej umiejętności użytecznych w pracy z nastolatkami uśredniona ocena to 4,3. Ogólna atrakcyjność zajęć: średnia – 4,5.
  • Uczestnicy ewaluowali też stopień realizacji swoich oczekiwań związanych z udziałem w szkoleniu (na siedmiostopniowej skali: od 0 „w ogóle” do 6 „całkowicie”). Nikt nie wybrał dwóch najniższych wartości. Najczęściej wskazywano, że zajęcia spełniły oczekiwania ankietowanych w bardzo dużym stopniu – 47,1%, lub dużym stopniu – 34,3%. Dziewięć na dziesięć osób wybierało którąś z trzech najwyższych not. Ocena uśredniona to 4,5.

wykres II

***

Zaprezentowane dane świadczą, że sposób wdrażania szkoleń został bardzo wysoko oceniony przez uczestników, podobnie jak kompetencje osób prowadzących. Te generalnie pozytywne wyniki znalazły odzwierciedlenie we wskazaniach dotyczących zdobycia nowych umiejętności i nowej wiedzy. W odniesieniu do wszystkich tematów zajęć odnotowano deklaracje dotyczące wzrostu poziomu wiedzy/umiejętności na poziomie nie mniejszym niż 55%.

Szersze omówienie poprzedniej edycji szkolenia wraz z wynikami badań ewaluacyjnych zamieszono w kwartalniku Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii „Serwis Informacyjny Narkomania” (nr 1/2016, strony 42–44): http://www.praesterno.pl/download/files/Serwis%20Informacyjny%20Narkomania%202016-1%20(73).pdf

 

Szkolenie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia

MSZ logo