Aktualności

30-lecie Poradni w Lublinie

Mimo wielu zmian lokalizacji, jedna rzecz się nie zmieniła – misja monarowskiego punktu w Lublinie już od 30. lat pozostaje taka sama. Trzy dekady działalności Poradnii Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Lublinie pod egidą Monaru przyniosły efekty w postaci setek osób, które wyszły na prostą, po okresie życia naznaczonego przez rozmaite uzależnienia. Poradnia MONAR od 30 lat jest ważną częścią systemu pomocowego dla mieszkańców Miasta Lublin. Co roku świadczy usługi dla coraz większej liczby beneficjentów, a pacjenci okazują ogromne zaufanie i szacunek do Pracowników Poradni oraz wyrażają pozytywne opinie na temat podejmowanych działań.
Historia
W roku 1986 decyzją ówczesnego Minister Zdrowia i Opieki Społecznej Zarząd Główny Stowarzyszenia MONAR w Warszawie rozpoczął prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Lublinie przy ulicy Sławinkowskiej 5. Następnie ulica ta zmieniła nazwę na Niecałą.
W roku 1998 Zarząd Główny MONAR uchwałą nr 79 zmienił nazwę Punktu na Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR oraz uchwałą nr 78 powołał w jej miejsce Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lublinie. Zakład Opieki Zdrowotnej miał na celu świadczenie usług z zakresu profilaktyki i terapii osób uzależnionych od środków odurzających.
W roku 2001 przeniesiono działalność na ulicę Hutniczą, a od roku 2004 placówka stała się Niepublicznym Zakładem Zdrowotnym Poradnią Profilaktyki MONAR w Lublinie.
Od roku 2012 MONAR zajmuje budynek przy ulicy Montażowej 16 w Lublinie, jest przedsiębiorstwem leczniczym i działa pod nazwą Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Lublinie.
Pracownicy i ich misja
Pracownicy Poradni to 4 specjalistów terapii uzależnień, w większości z 30 letnim stażem pracy z osobami z problemem narkomanii i HIV/AIDS.
Dzięki sprawowaniu swojej misji trwającej tak długi okres czasu należy podkreślić, że niesiona przez Pracowników Poradni MONAR w Lublinie pomoc przynosi wymierne efekty. Kadrę specjalistów wspiera 2 psychologów w trakcie procesu certyfikacji na specjalistę terapii uzależnień, lekarz – psychiatra dzieci i młodzieży, psycholog kliniczny, prawnik, pracownik socjalny oraz księgowy, który jednocześnie pełni rolę doradcy finansowego dla osób z problemem hazardu.
Przez wszystkie lata Kadra Poradni MONAR w Lublinie wypracowała spójny system pomocowy oparty na terapii poznawczo-behawioralnej wraz z podległymi jej technikami, ze szczególnym uwzględnieniem dialogu motywacyjnego.
Pracownicy Poradni MONAR w Lublinie w trosce o jakość usług stale podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, zebraniach klinicznych oraz superwizjach.
Zgodnie z duchem Stowarzyszenia Kadra Poradni wierzy w człowieka i jego nieograniczone możliwości, promuje wartości pozytywne, wychodzi naprzeciw problemom. Wierzy, że tylko człowiek wolny może być szczęśliwy, dlatego też pomaga wyjść z uzależnienia. Pracuje z młodzieżą. Leczy i wychowuje. Wyciąga rękę do potrzebujących. Pomaga podopiecznym przetrwać. Stwarza im możliwości, pokazuje drogę i wierzy, że każdy może zmienić swoje życie. Wierzy też, że nikt nie jest stracony na zawsze i powołując się na słowa Marka Kotańskiego- każdy człowiek zasługuje na kolejną szansę.
O działalności placówki…
Poradnia MONAR w Lublinie jest placówką ambulatoryjną, udzielającą kompleksowej pomocy leczniczo-profilaktycznej w zakresie uzależnienia i innych problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Pomaga również osobom z problemem uzależnień behawioralnych. Przyjmuje osoby niezależnie od wieku, zarówno objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, jak i nieubezpieczone.
Świadczy usługi zdrowotne w zakresie:
– diagnostyki uzależnień
– poradnictwa
– terapii indywidualnej
– terapii grupowej
– kieruje do oddziałów detoksykacyjnych i placówek leczenia stacjonarnego
– konsultacji lekarza psychiatry
– terapii rodzin
– zapobiegania nawrotom
– terapii małżeńskiej
– konsultacji prawnych
– konsultacji pracownika socjalnego
– konsultacji doradcy finansowego
Wszelkie działania podejmowane są w atmosferze życzliwości i dyskrecji, idąc w parze z misją Stowarzyszenia MONAR.
Poradnia MONAR w Lublinie obejmuje działaniami osoby z problemem uzależnienia chemicznego i poza-chemicznego:
– uzależnione,
– eksperymentujące,
– używające szkodliwie,
– po przebytym leczeniu w placówkach stacjonarnych,
– po pobycie w zakładach karnych
– z problemami natury psychologicznej związanymi z używaniem narkotyków
– współuzależnione
– żyjące z HIV/AIDS