Co robimy

Co robimy

Działania terapeutyczne i pomocowe

Osoby, które zażywają różnego rodzaju środki odurzające lub są od nich uzależnione, mogą korzystać z pomocy specjalistycznych placówek Stowarzyszenia MONAR na terenie całego kraju. Oferujemy pomoc osobom w każdym wieku, ze stażem zażywania narkotyków o różnej długości. W Poradniach Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR można bez skierowań i innych zbędnych formalności, bezpłatnie i poufnie uzyskać poradę lekarza psychiatry lub psychologa, otrzymać w razie potrzeby skierowanie na oddział detoksykacyjny lub do ośrodka stacjonarnego. Można skorzystać z programów edukacyjnych, terapii indywidualnej i grupowej. W większości monarowskich poradni można uzyskać poradę przez telefon, skorzystać z pomocy prawnika i pracownika socjalnego.

Hostele postrehabilitacyjne

Od roku 2019 roku Stowarzyszenie MONAR prowadzi 10 Hosteli Postrehabilitacyjnych, na terenie całej Polski. Hostele MONAR dysponują 178 miejscami przeznaczonymi dla osób, które ukończyły terapię uzależnień. W Hostelach realizowane są zadania związane z reintegracją społeczną i zawodową. Uczestnicy programów postrehabilitacyjnych mogą również korzystać z oferty wsparcia psychologicznego i poradnictwa. Działalność Hosteli przeciwdziała nawrotom w uzależnieniu choroby oraz ułatwia ich mieszkańcom bardziej bezpieczny i łatwiejszy powrót do samodzielnego […]

Program wychodzenia z bezdomności

Ruch Wychodzenia z Bezdomności MARKOT Stowarzyszenia MONAR oferuje pomoc osobom bezdomnym w kilkudziesięciu placówkach różnego typu na terenie całej Polski. Stowarzyszenie prowadzi noclegownie, jadłodajnie, stacjonarne domy dla osób bezdomnych i najuboższych oraz oferuje pomoc specjalistyczną – prawną, psychologiczną i socjalną. Dla osób bezdomnych z problemem narkotykowym, czy alkoholowym, prowadzone są stacjonarne programy terapeutyczne. Pobyt w placówce stacjonarnej zobowiązuje osobę bezdomną do przestrzegania zasad i regulaminu ośrodka. We wszystkich ośrodkach MARKOT można otrzymać odzież, zjeść posiłek i uzyskać informacje o możliwościach załatwienia własnych spraw bytowych.

Profilaktyka

Stowarzyszenie MONAR prowadzi programy profilaktyczne oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży w różnym wieku, lansując życie wolne od środków odurzających. W monarowskich młodzieżowych klubach i ośrodkach profilaktyki poradę i profesjonalną pomoc w sprawach dzieci i młodzieży mogą uzyskać także rodzice i opiekunowie. Jesteśmy obecni na imprezach masowych, m.in. na Przystanku Woodstock, gdzie również prowadzimy działalność profilaktyczną. Integralną częścią działań skierowanych do młodzieży jest promujący życie bez uzależnień Ruch Czystych Serc, zakładany przez dzieci i młodzież z myślą o ich rówieśnikach.

Superwizje

Przedmiotem superwizji mogą być m.in.: analiza relacji z klientem i jej wpływ na diagnozę oraz sposób prowadzenia terapii, etyczne aspekty oddziaływania w relacji pomagania, analiza procesów zachodzących w grupie, relacji w zespole merytorycznym w kontekście ich wpływu na proces oddziaływań, czy konsultacje programowe, związane z realizacją programów pomocowych lub profilaktycznych.

www.pomocwarszawa.pl

Pomoc jest oferowana Osobom zagrożonym uzależnieniem, uzależnionym oraz ich rodzinom i bliskim. Oferta kierowana jest również do osób i instytucji zainteresowanych profilaktyką, leczeniem oraz terapią i wsparciem osób z problemem uzależnienia. Osoby zagrożone uzależnieniem oraz uzależnione od narkotyków, alkoholu, nikotyny, uzależnieni behawioralnie od patologicznego hazardu, komputera, sieci internetowej, telefonu komórkowego, kompulsywnego objadania się, pracoholizmu, uzależnieni od zakupów, seksu, pornografii, kart płatniczych oraz innych zakłócających satysfakcjonujące funkcjonowanie czynności, […]

Termomodernizacja

Stowarzyszenie Monar informuje, iż prowadzi działania zmierzające do uzyskania dofinansowania w ramach programu Budownictwo energooszczędne, którego celem jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach, w tym w wyniku zwiększania produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz ograniczenia lub uniknięcia emisji CO2. Poniżej publikujemy zapytanie ofertowe dotyczące tego przedsięwzięcia: