Aktualności

Autorzy Modelu GSWB czekają na opinie

Partnerzy projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności” w kwietniu 2012 r. zaprezentowali roboczą wersję Modelu GSWB, zawierającą standardy usług społecznych dla ludzi bezdomnych w podziale na sześć obszarów: streetworking, praca socjalna, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, zdrowie, partnerstwo lokalne, zatrudnienie i edukacja.

Niniejszy dokument to wstępna, pierwsza propozycja pakietu rozwiązań, pozwalającego na konstruowanie gminnych modeli rozwiązywania problemu bezdomności. Zindywidualizowane konstrukcje są obecnie wdrażane pilotażowo w 19 gminach.

Katalog ten na chwilę obecną nie jest produktem finalnym. Istotą pilotażowych wdrożeń jest dokonanie praktycznej weryfikacji zaproponowanych rozwiązań. Testy przeprowadzone w wybranych gminach będą miały znaczenie kluczowe dla całokształtu działań projektowych – w sposób bezpośredni wpłyną na ostateczny kształt Modelu GSWB, którego finalne opracowanie przewidziane jest na rok 2013.

Niezależnie od pilotażowych wdrożeń, pragniemy zachęcić osoby zainteresowane przyszłością polityki społecznej wobec bezdomności do zapoznania się zawartością publikacji i jej komentowania. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi, sugestie, komentarze, jak i propozycje zmian. W ramach prac nad ostatecznym kształtem Modelu GSWB przyjęliśmy następujący harmonogram powszechnych konsultacji:

październik – grudzień 2012: partnerstwa + zatrudnienie i edukacja;
styczeń – marzec 2013: praca socjalna + zdrowie;
kwiecień – czerwiec 2013: mieszkalnictwo + streetworking.
Opinie i pytania prosimy kierować na adres: r.stenka@pfwb.org.pl. Zachęcamy do włączenia się w proces tworzenia standardów usług dla ludzi bezdomnych zgodnie z powyższym harmonogramem; do wyrażania opinii tylko w odniesieniu do wybranych obszarów, jak i do kompleksowego odniesienia się do całości dokumentu. Wszelkie uwagi i wnioski zostaną wzięte pod uwagę w dalszych pracach nad Modelem GSWB.

Pobierz publikację Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności