Aktualności

Fundacja MONARU zarejestrowana

W Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana „Fundacja na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej MONAR”. Będzie ona działała w trzech obszarach: edukacji, przedsiębiorczości społecznej oraz działalności gospodarczej.

Przyczyną powołania fundacji jest potrzeba podjęcia działań, które pomogłyby odnaleźć się w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej podopiecznym MONARU, m.in. pacjentom opuszczającym ośrodki lecznicze, czy samotnym matkom przebywającym w placówkach Stowarzyszenia – pozbawionym wsparcia w rodzinie, umiejętności zawodowych, a często również wykształcenia.

Ze względów organizacyjnych rozwijanie działalności związanej z uruchamianiem przedsiębiorczości społecznej, prowadzenie działalności gospodarczej, a także odpłatnej działalności statutowej jest w przypadku fundacji dużo prostsze, niż przy tak dużym organizmie, jak stowarzyszenie posiadające ponad 100 struktur wewnętrznych. Stąd decyzja Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR o powołaniu Fundacji, której prezesem została Teresa Sierawska, pełnomocnik ZG.

Prowadzenie działalności szkoleniowej oraz tworzenie oferty edukacyjnej skierowanej do podopiecznych Stowarzyszenia Monar oraz innych podmiotów będzie możliwe dzięki zorganizowaniu ośrodka szkoleniowo-badawczego (jako niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli), który zostanie wpisany do rejestru firm szkoleniowych.

Ośrodek będzie szkolił profesjonalistów (m.in. z zakresu pomocy społecznej) oraz podopiecznych Stowarzyszenia MONAR – w obszarach związanych z możliwością zatrudnienia tych osób w placówkach Stowarzyszenia MONAR lub na otwartym rynku pracy.

Fundacja zajmie się także tworzeniem przedsiębiorstw społecznych, takich jak spółdzielnie socjalne i zakłady doskonalenia zawodowego, w których działalność zawodową będą prowadzili podopieczni Stowarzyszenia MONAR – nabywając umiejętności potrzebne do wejścia na otwarty rynek pracy. Ponadto zarejestrowanie Fundacji jako podmiotu gospodarczego ma rozszerzyć możliwości działania i spowodować rozwój autorskich projektów, m.in. związanych z innowacyjnością, odpowiadających na potrzeby rynku pracy.