Aktualności

Informacja o projekcie

Aktualnie Stowarzyszenie Monar w partnerstwie z Kancelarią Adwokacką Katarzyna Więckowska April24 realizuje w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projekt pt. „Monar24 – od uzależnienia do niezależności – kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym – podopiecznych Monaru”.

Nr projektu  RPWP.07.01.02-30-0022/15 realizowanego w ramach  Poddziałania 7.1.2 „Aktywna integracja – projekty konkursowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt jest skierowany do 258 osób – podopiecznych Stowarzyszenia Monar- placówek z województwa wielkopolskiego. W ramach projektu przewidziane jest przygotowanie beneficjentów do podjęcia kształcenia zawodowego i stażu, a następnie zatrudnienia. Projekt przewiduje objęcie uczestników Indywidualnym Planem Działania, w tym – w zależności od potrzeb –  wsparciem psychologicznym, terapią uzależnień, fizjoterapią, inną pomocą zdrowotną, doradztwem i poradnictwem zawodowym, poradnictwem  prawnym w uregulowaniu sytuacji życiowej, poradnictwem finansowym w zakresie gospodarowania budżetem domowym,  coachingiem kompetencji społecznych. Uczestnicy wezmą również udział w kursach zawodowych oraz stażach w zawodach poszukiwanych przez pracodawców w woj. wielkopolskim.  Założeniem projektu jest, że 100% uczestników znacznie poprawi swoją sytuację życiową poprzez zmniejszenie stopnia oddalenia od rynku pracy – wszyscy poprawią swoje kompetencje społeczne i zdobędą nowe kwalifikacje.

program regiosamorządefs logo