Aktualności

Kierownicy placówek MONARU z całej Polski w Warszawie

W stołecznym Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT odbyła się w pierwszej połowie marca seria spotkań z udziałem przedstawicieli społeczności terapeutycznych oraz kierowników poradni, ośrodków rehabilitacyjnych i placówek dla osób bezdomnych. Omawiano m.in. propozycje nowości programowych w działalności stowarzyszenia.

Jako pierwszy obradował Parlament MONARU, który służy podejmowaniu wspólnych inicjatyw przez młodzież leczącą się w różnych ośrodkach prowadzonych przez stowarzyszenie. W piątek 8 marca, przedstawiciele społeczności terapeutycznych z całej Polski spotkali się z Jolantą Łazugą-Koczurowską, przewodniczącą Zarządu Głównego MONARU, a w sobotę uczestniczyli w zorganizowanym specjalnie dla nich szkoleniu dotyczącym pozyskiwania funduszy z programu „Młodzież w działaniu”.

Następny tydzień rozpoczął się od zebrań kadry MONARU. Z członkami Zarządu Głównego spotkali się najpierw kierownicy placówek Ruchu Wychodzenia z Bezdomności MONAR-MARKOT (12 marca). Oprócz spraw organizacyjnych, dotyczących bieżącej działalności placówek, omówiono też propozycje prowadzenia nowych programów, ukierunkowanych na realizację potrzeb określonych grup odbiorców, np. osób starszych. Przedstawiła je Teresa Sierawska, pełniąca od niedawna funkcję pełnomocnika Zarządu Głównego MONARU ds. wykluczenia społecznego.

W kolejnym zebraniu (13 marca) wzięli udział kierownicy ośrodków terapii i rehabilitacji, a także poradni dla osób uzależnionych. Wśród poruszanych tematów były m.in. wzbogacenie oferty terapeutycznej o programy specjalistyczne (np. dla osób z dysfunkcjami narządów słuchu i mowy) oraz informatyzacja ośrodków. Ponadto Wojciech Fijałkowski (na zdjęciu), członek ZG i kierownik ośrodka w Graczach na Opolszczyźnie, przedstawił plany związane ze zorganizowaniem wyprawy na Elbrus. Ekspedycja, złożona z terapeutów MONARU, ma wyruszyć na najwyższy szczyt Kaukazu z początkiem lipca.

Zebrania kadry były też okazją, aby zaprosić społeczności terapeutyczne i mieszkańców placówek dla osób bezdomnych na tegoroczne Monarowisko. Ten niezwykły zjazd ludzi MONARU z całej Polski odbywa się raz na dwa lata. W tym roku zostanie zorganizowany na początku września w Rożnowicach pod Poznaniem, o czym poinformował, zapraszając wszystkich zebranych, Marek Stefaniak – dyrektor Wielkopolskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT i członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia.