Aktualności

MONAR w koalicji na rzecz bezpiecznej szkoły

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2012/2013 Rokiem Bezpiecznej Szkoły i zaprosiło szereg organizacji do wspólnego działania służącego podnoszeniu bezpieczeństwa uczniów. List intencyjny w tej sprawie został podpisany 5 grudnia w Warszawie.

– Nie będzie dobrych wyników kształcenia bez dbania o wychowanie i bezpieczeństwo. W szkole, która nie jest bezpieczna, uczeń nie może się odpowiednio rozwijać – podkreśliła minister Krystyna Szumilas w swoim wystąpieniu przed podpisaniem listu intencyjnego, który parafowali przedstawiciele kilkunastu organizacji pozarządowych. MONAR reprezentowała Marta Stefaniak-Łubianka.

Jak czytamy w liście, „wszyscy partnerzy zobowiązują się do prowadzenia działań mających na celu wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa uczniów. Nie oznacza to koncentrowania się jedynie na zapobieganiu przemocy. Dbałość o bezpieczeństwo i wychowanie musi być rozumiana szeroko, m.in. jako dbanie o sprzyjające rozwojowi i bezpieczne dla uczniów otoczenie, ochrona przed przemocą fizyczną, psychiczną i używkami, budowanie poczucia bezpieczeństwa poprzez kształtowanie postaw społecznych, uczenie współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych oraz promowanie wolontariatu.”

Działania MONARU doskonale wpisują się w ideę Roku Bezpiecznej Szkoły. Nasi specjaliści współpracują z placówkami oświatowymi w całej Polsce, organizując zajęcia dla uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej. Realizowane przez nas w szkołach programy profilaktyczne służą kształtowaniu pozytywnych postaw i zapobieganiu wśród dzieci i młodzieży zachowaniom ryzykownym, w tym korzystaniu z używek.