Aktualności

Nagrodzeni w konkursie Dobre praktyki EFS 2014

Projekt „Ul dla pszczół”, realizowany przez Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT został nagrodzony w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Laureaci mogą liczyć nie tylko na statuetki i dyplomy; nagrodą jest również udział w wizycie studyjnej w jednym z krajów UE.

„Ul dla pszczół” był projektem służącym aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet i mężczyzn wykluczonych społecznie – poprzez utworzenie spółdzielni socjalnej, Klubu Integracji Społecznej, zorganizowanie kursów małej gastronomi, przedsiębiorczości i innych, a także objęcie uczestników pomocą doradcy zawodowego, prawnika i psychoterapeuty. Uczestniczyli w nim mieszkańcy Pilskiego Centrum Pomocy Bliźniemu.

Jednym z celów konkursu „Dobre praktyki EFS 2014” była promocja projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego polegająca na pokazaniu, w jaki sposób środki te trafiają do ludzi i zmieniają ich życie. Nagrodzone projekty otrzymały tytuł „Najlepszej inwestycji w człowieka 2014”, a przedstawiciele realizujących je podmiotów wyjadą do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, korzystających ze wsparcia EFS.

Jak informuje MIiR, laureaci konkursu zostali wyłonieni na podstawie dwustopniowego procesu oceny: projekty najwyżej ocenione w pierwszym etapie, na podstawie przesłanego formularza opisu i materiałów dodatkowych, były przedmiotem obrad jury konkursowego, złożonego z przedstawicieli Instytucji Pośredniczących (IP), Instytucji Pośredniczących II stopnia (IP2), Instytucji Zarządzającej Programem Kapitał Ludzki, Krajowego Ośrodka EFS oraz ekspertów zewnętrznych zajmujących się tematyką EFS.

Przy ocenie projektów brane były pod uwagę takie kryteria jak: dobór grupy docelowej, kompleksowość zaoferowanego wsparcia, efekty realizacji projektu i ich trwałość oraz stopień osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia.