Aktualności

Partnerstwo na rzecz szkolnej profilaktyki

W listopadzie 2012 r., z inicjatywy Stowarzyszenia MONAR powołano partnerstwo, którego celem jest wdrażanie profesjonalnych rozwiązań z zakresu profilaktyki w szkołach. W skład partnerstwa, oprócz MONARU, weszły następujące instytucje: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Fundacja Edukacji Społecznej, Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna”, Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności.

Pierwszy etap to opracowanie programu szkolnej profilaktyki zachowań ryzykownych, ze szczególnym uwzględnieniem używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, adresowanego do młodzieży w wieku 13-14 lat, rodziców i nauczycieli. Projekt przygotował zespół specjalistów MONARU w składzie: Jolanta Łazuga-Koczurowska (oprac. założeń teoretycznych), Marta Stefaniak-Łubianka (oprac. założeń teoretycznych i zajęć), Małgorzata Kruk (oprac. założeń teoretycznych i zajęć), Marcin J. Sochocki (oprac. założeń teoretycznych), Katarzyna Banach (oprac. zajęć), Małgorzata Zembowicz (oprac. zajęć).

Program odwołuje się do biopsychospołecznego paradygmatu zdrowia i choroby. Projekt bazuje na profilaktyce pozytywnej i ukierunkowany jest przede wszystkim na zdrowie (a nie na dysfunkcje). Program skoncentrowany jest na tzw. czynnikach chroniących, dotyczących wzmacniania indywidualnych zasobów gimnazjalistów, rozwijania kompetencji rodziców i nauczycieli oraz budowania pozytywnego klimatu społecznego szkoły.

W części dla gimnazjalistów, głównym celem programu jest promocja zdrowia poprzez kształtowanie wzorów satysfakcjonującego życia oraz gotowości do radzenia sobie z trudnościami okresu dorastania. Program umożliwia młodzieży czynny udział w świadomym wypracowywaniu postaw, poglądów i opinii wobec używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Celem głównym modułu adresowanego do rodziców jest kształtowanie takich postaw odbiorców wobec kwestii (potencjalnego) używania przez ich dzieci alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, które wspierać będą abstynencję. Z kolei część kierowana do nauczycieli koncentruje się na tworzeniu pozytywnego klimatu społecznego placówki poprzez pomoc pedagogom w budowaniu wspierających relacji z uczniami.

Na etapie przygotowywania programu przeprowadzono badania jakościowe wśród wymienionych powyżej grup docelowych. Badania zrealizowane zostały za pomocą zogniskowanych wywiadów grupowych przez Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy Stowarzyszenia MONAR. Obecnie trwa wdrażanie pilotażowej (superwizowanej) wersji programu w 20 klasach (12 sesji x 2 h dydaktyczne każda) wraz z modułami dla nauczycieli (2 sesje w 10 szkołach) i rodziców (2 sesje w 10 szkołach). W projekt zaangażowane są gimnazja z Warszawy i podwarszawskich miejscowości.

Realizacja zajęć objęta jest monitoringiem i badaniami ewaluacyjnymi. Ewaluacja ma odpowiedzieć na pytania czy i w jakim stopniu realizacja programu wpływa na spodziewaną zmianę wiedzy, przekonań i zachowań odbiorców. Badania prowadzone są przez Katedrę Kultury XX w. Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy Stowarzyszenia MONAR, w schemacie pretest-posttest (audytoryjne pomiary ankietowe) oraz ex post (ankiety oraz wywiady grupowe).

Zakończenie pilotażowych realizacji programu zaplanowano na czerwiec 2013 r. Projekt badawczy zostanie zamknięty w sierpniu 2013 r. W roku szkolnym 2013/14 planowana jest edycja programu w gimnazjach, w oparciu o wersję projektu opracowaną z uwzględnieniem doświadczeń zebranych w trakcie pilotażu.