Aktualności

Profilaktyczny projekt MONARU na łamach Remedium

W lutowym numerze miesięcznika „Remedium” można znaleźć artykuł na temat badań, dotyczących szkolnych programów profilaktycznych adresowanych do gimnazjalistów. Badania stanowiły jeden z etapów opracowanego i wdrażanego przez MONAR pilotażowego programu profilaktycznego dla klas I–II gimnazjów, z modułami dla nauczycieli i rodziców.

Realizatorzy programu przeprowadzili wywiady z rodzicami, mającymi dzieci uczęszczające do klas pierwszych i drugich gimnazjum oraz z nauczycielami pracującymi z uczniami w tym wieku.

Relacjonowane przez respondentów działania profilaktyczne, których byli realizatorami, organizatorami bądź odbiorcami, a także opisywane projekty kierowane do gimnazjalistów, to głównie prelekcje i pogadanki (przybierające niekiedy formę apelu lub spotkania z kilkoma klasami na sali gimnastycznej). Badania ewaluacyjne tego typu programów potwierdzają, że są one stosunkowo mało skuteczne (pewnych zmian można spodziewać się w zakresie podniesienia poziomu wiedzy, trudno jednak oczekiwać modyfikacji zachowań), szczególnie że część z opisywanych działań odwoływała się do edukacji negatywnej.

Fragmenty przeprowadzonych wywiadów, a także omówienie zagadnień, jakie wyłaniają się z analizy wyników badań, są dostępne na stronie miesięcznika „Remedium”.