Aktualności

Profilaktyka z rekomendacją

„Laboratorium Wiedzy Pozytywnej” Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego Stowarzyszenia MONAR zostało wpisane na listę programów rekomendowanych w ramach ogólnopolskiego Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

System został stworzony w 2010 r. i prowadzony jest przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. Celem systemu jest upowszechnianie sprawdzonych programów profilaktycznych. Na liście programów rekomendowanych znajdują się wyłącznie projekty, które spełniają wysokie kryteria jakości, potwierdzone w badaniach ewaluacyjnych. „Laboratorium” jest jednym z 14 programów w Polsce, które dotychczas pomyślnie przeszły procedurę kwalifikacyjną. Warto zaznaczyć, że realizacja programów rekomendowanych w szkołach zalecana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w rozporządzeniu z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową programu: http://pozytywnelaboratorium.pl/

Informacje na temat systemu rekomendacji:

http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=106179