Aktualności

Projekt GSWB. Konferencja Partnerstwa Lokalnego w Radomiu

W siedzibie Caritas Diecezji Radomskiej zaprezentowano 28 grudnia 2012 r. główne założenia projektu „Radom – siła w partnerstwie” oraz działania prowadzone przez lokalnych partnerów w ramach opracowania standardów partnerstwa lokalnego, pracy socjalnej i streetworkingu.

Konferencja odbyła się 28 grudnia 2012 r. w siedzibie Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu przy ul. Kościelnej 5. Dotyczyła projektu partnerskiego „Radom – siła w partnerstwie”, realizowanego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” (Działanie 1.2: Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. MONAR jest jedną z organizacji realizujących projekt 1.18 i sprawuje opiekę merytoryczną nad Partnerstwem Lokalnym w Radomiu.

W konferencji udział wzięli: przedstawiciele Lidera Partnerstwa (Marcin Gierczyk – wicedyrektor MOPS oraz Sylwia Kwapisz – koordynator projektu), ks. Robert Kowalski – koordynator projektu ze strony Caritas Diecezji Radomskiej, a także przedstawiciele służb mundurowych (Piotr Stępień – rzecznik Straży Miejskiej, Kamila Adamska z komendy policji w Radomiu) oraz Jacek Jóźwicki – dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego i przedstawiciele lokalnych mediów.

Konferencję prowadzili ks. Robert Kowalski oraz Marcin Gierczak. Na początku poinformowali jej uczestników o głównych założeniach i celach projektu dokonując prezentacji Partnerstwa Lokalnego. Przedstawili również działania prowadzone w ramach opracowania standardów, za które odpowiedzialne jest Partnerstwo Lokalne. Ponadto Marcin Gierczak przekazał szczegóły dotyczące podpisania umowy partnerskiej oraz umowy generalnej na wykonanie pilotażowego wdrożenia, zawartej 7 grudnia 2012 r. między gminą a Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie.

W trakcie dyskusji przedstawiono bliżej działania jakie będą prowadzone w ramach standardu pracy socjalnej, który realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy pomocy pracowników socjalnych oraz działania w ramach standardu streetworkingu, za który odpowiada Caritas Diecezji Radomskiej. Temat streetworkingu zajął dużo miejsca w dyskusji, gdyż sam standard, jak i działania w tym obszarze, stanowią swoistą nowość na terenie działania Partnerstwa Lokalnego. Zaprezentowano mediom główne założenia streetworkingu, jego cele oraz działania jakie odbywają się na terenie gminy w tym zakresie. Poinformowano również o wznowieniu akcji dowożenia gorących posiłków przez streetworkerów i Straż Miejską do miejsc niemieszkalnych, gdzie przebywają osoby bezdomne.

Streetworkerzy sporządzają na bieżąco mapę miejsc niemieszkalnych na terenie partnerstwa. Ułatwi ona pracę z bezdomnymi oraz pozwoli poznać skalę bezdomności poza placówkami. Ponadto streetworkerzy informują osoby bezdomne o dostępnych dla nich formach pomocy, systematycznie monitorują miejsca niemieszkalne, w których mogą przebywać osoby bezdomne, rozmawiają z bezdomnymi motywując ich do podjęcia działań, które mogą spowodować zmianę ich sytuacji życiowej.

Uczestnicy radomskiej konferencji wyrazili żywe zainteresowanie omawianą tematyką oraz zadeklarowali chęć współpracy przy realizacji projektu.