Aktualności

Projekt systemowy 1.18

W sprawie: Zapytanie ofertowe nr 4/2014/GSWB z dnia 1 lipca 2014 r.

Uprzejmie informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego zostały wybrane oferty następujących oferentów:

Doradztwo w woj. podlaskim:

Anna Gazda, ul. Jęczmienna 22, 1, 53-507 Wrocław,

Doradztwo w woj. lubelskim:

Szadura Doradztwo – Elżbieta Szadura-Urbańska, ul. Konwisarska 75, 04-407 Warszawa,

Doradztwo w woj. łódzkim:

„Złota Sowa” Maria Pokój, ul. Ząbkowska 23/25 m 57, 03-736 Warszawa.

Zapytanie ofertowe nr 4/2014/GSWB z dnia 01 lipca 2014 r.

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na na usługę – przeprowadzenie w okresie 16.07-31.12.2014 doradztwa w zakresie Modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności w 100 instytucjach pomocy i integracji społecznej województw lubelskiego, łódzkiego, podlaskiego w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

Całość zapytania znajduje się w plikach:

Treść zapytania

 1. Wzór formularza ofertowego
 2. Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym i o akceptacji warunków zamówienia
 3. Ramowy scenariusz doradztwa
 4. Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności
 5. Propozycje zmian w aktach prawnych
 6. Opis rekomendowanych zmian prawnych i systemowych
 7. Projekt Krajowego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego na lata 2014-2020
 8. Prezentacja ogólna zadań 2-4 realizowanych w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”
 9. Prezentacja rekomendowanych zmian systemowych i prawnych

Termin składania ofert: 15 lipca 2014 do godziny 16:00.

W sprawie: Zapytanie ofertowe nr 3/2014/GSWB z dnia 17 marca 2014 r.

Uprzejmie informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego została wybrana oferta następującego oferenta.

 

Prowadzenie szkoleń ze Standardu Partnerstw Lokalnych:

Pani Maria Pokój, 03-736 Warszawa, ul. Ząbkowska 23/25

W sprawie: Zapytanie ofertowe nr 2/2014/GSWB z dnia 3 marca 2014 r.

Uprzejmie informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego zostały wybrane oferty następujących oferentów.

 

Prowadzenie szkoleń ze Standardu Zdrowia:

Pani Maja Strzelecka, 60-840 Poznań, ul. Dąbrowskiego 23/8a

 

Prowadzenie szkoleń ze Standardu Pracy Socjalnej:

Pani Anna Gazda, 53-507 Wrocław, ul. Jęczmienna 22/1

Zapytanie ofertowe nr 3/2014/GSWB z dnia 17 marca 2014 r.

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na w celu wyłonienie eksperta-trenera do przeprowadzenia szkolenia upowszechniającego rezultaty projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej). Całość zapytania znajduje się w załącznikach:

Treść zapytania PDF

Załączniki

Model

Program szkoleń

W sprawie: Zapytanie ofertowe nr 1/14/GSWB z dnia 27 stycznia 2014 r.

Uprzejmie informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego zostały wybrane oferty następujących oferentów.

 

Organizacja szkoleń w Białymstoku:

TRIO J. Borowik, BiP. Lewandowscy, Sp. J., ul. Hurtowa 3, 15-399 Białystok

 

Organizacja szkoleń w Lublinie:

Agit Agnieszka Rydz, 20-078 Lublin, ul. 3-go maja 16/7

 

Organizacja szkoleń w Łodzi:

UpHotel, 58-500 Jelenia Góra, ul. Długa 13/1

Zapytanie ofertowe nr 2/2014/GSWB z dnia 3 marca 2014 r.

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na w celu wyłonienia dwóch ekspertów-trenerów do przeprowadzenia szkoleń upowszechniających rezultaty projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej). Całość zapytania znajduje się w załącznikach:

Treść zapytania PDF

Załączniki

Model

Program szkoleń

Szkolenia dla przedstawicieli
organizacji pozarządowych i jednostek administracji publicznej

formularz zgłoszeniowy na szkolenia dla przedstawicieli
organizacji pozarządowych i jednostek administracji publicznej

Formularz zgłoszeniowy

Szkolenia dla przedstawicieli
organizacji pozarządowych i jednostek administracji publicznej

Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny zaprasza do udziału w szkoleniach dla kadry pomocy społecznej w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 – w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności”
Szkolenia będą organizowane w dwóch blokach tematycznych:
• Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności.
• Streetworking w środowisku osób bezdomnych

1. Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności.
Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie tworzenia i funkcjonowania kompleksowego systemu pomocy społecznej w gminie, w zakresie standaryzacji w pracy z bezdomnymi. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia uzyskają wiedzę w zakresie:
• tworzenia i funkcjonowania kompleksowego systemu pomocy społecznej w gminie;
• realizacji pracy socjalnej świadczonej na rzecz osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością;
• wdrażania oraz rozwijania standardów zatrudniania i edukacji osób bezdomnych;
• edukacji zdrowotnej skierowanej do osób bezdomnych

2. Streetworking w środowisku osób bezdomnych
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie standardu pracy metodą streetworkingu w środowisku osób bezdomnych.
Uczestnicy po ukończeniu szkolenia uzyskają wiedzę w zakresie:
• celów jednostkowych i systemowych usługi streetworkingu
• usługi streetworkingu
• organizacji usługi streetworkingu
• zasobów związanych z usługą streetworkingu

Na realizację każdego bloku tematycznego przeznaczono 6 dni szkoleniowych, trwających łącznie 48 godzin.
Adresaci szkoleń:
Szkolenia skierowane są do pracowników jednostek administracji publicznej bezpośrednio zaangażowanych w działalność z zakresu pomocy i integracji społecznej w tym jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej zajmujących się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej.
Rekrutacja obejmie także pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy i integracji społecznej.

Miejsce oraz termin szkoleń:
− w Białymstoku, w terminach: 12 – 14.03 oraz 19 – 21.03.2014;
− w Lublinie, w terminach 02 – 04.04 oraz 09 – 11.04.2014;
− w Łodzi, w terminach 14 – 16.04 oraz 23 – 25.04.2014.

Prowadzący:
Kadra trenerska składać się będzie z ekspertów-praktyków w tematyce poszczególnych standardów. Szkolenie prowadzić będą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie organizacji prac zespołów lub instytucji w zakresie odpowiadającym poszczególnym standardom wychodzenia z bezdomności.
Rekrutacja:
Rekrutacja będzie się odbywać od dnia 10 lutego, przy użyciu formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie www.monar.org.

Osoby do kontaktu:
Marzena Prusiecka
tel.: 502 636 470
e-mail: m.prusiecka@monar.org

Organizator kursów zapewnia uczestnikom zakwaterowanie oraz wyżywienie, jednak nie pokrywa kosztów dojazdu.
Szkolenie zakończy się wydaniem przez organizatora zaświadczenia o jego zakończeniu.

Wszystkich zainteresowanych szkoleniami zapraszamy na stronę Stowarzyszenia MONAR www.monar.org wkrótce znajdą się szczegółowe informacje dotyczące szkoleń.

Program realizowany jest w ramach priorytetu I, Działania 1.2. Projekt Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe nr 1/14/GSWB z dnia 27 stycznia 2014 r.

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na organizację cyklu szkoleń w woj. lubelskim, łódzkim, podlaskim w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej). Całość zapytania znajduje się w załącznikach:

Treść zapytania PDF

Załączniki 1,2,3


Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 18/2013/GSWB – 30 września 2013 r.

Uprzejmie informujemy, że komisja konkursowa wybrała ofertę Wykonawcy: p. Karolina Van Laere.


 

Zapytanie ofertowe nr 18/2013/GSWB z dnia 30 września 2013 r.

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego prowadzi postępowanie w celu wyłonienia zewnętrznego eksperta – psychologa-trenera wchodzącego w skład Grupy Eksperckiej ds. zdrowia i biorącego udział w spotkaniach Grupy w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej). Całość zapytania znajduje się w załącznikach:

Treść zapytania PDF

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 17/2013/GSWB – 12 września 2013 r.

Uprzejmie informujemy, że komisja konkursowa wybrała ofertę Wykonawcy: p. Marcin Grabski.


Raport końcowy z audytu naukowego

Zapraszamy do zapoznania się z analizą raportów badawczych opracowanych w ramach badań ewaluacyjnych prowadzonych w 19 Partnerstwach Lokalnych, które przystąpiły do projektu pilotażowej realizacji Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności, wdrażanego ramach Projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w zad. nr 4, w zakresie standaryzacji pracy z osobami bezdomnymi.

Pobierz raport


Zapytanie ofertowe nr 17/2013/GSWB z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego prowadzi postępowanie w celu wyłonienia zewnętrznego eksperta – prawnika wchodzącego w skład Grupy Eksperckiej ds. zdrowia i biorącego udział w spotkaniach Grupy w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej). Całość zapytania znajduje się w załącznikach:

Treść zapytania PDF

Załącznik 1


Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 15/2013/GSWB – 28 sierpnia 2013 r.

Uprzejmie informujemy, że konkurs pozostał bez rozstrzygnięcia w związku z niewpłynięciem ofert.


Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 14/2013/GSWB – 28 sierpnia 2013 r.

Uprzejmie informujemy, że komisja konkursowa wybrała ofertę Wykonawcy: p. Aneta Obcowska.


Zapytanie ofertowe nr 16/2013/GSWB z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego prowadzi postępowanie w celu wyłonienia zewnętrznego eksperta wchodzącego w skład Grupy Eksperckiej ds. zdrowia i biorącego udział w spotkaniach Grupy w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej). Całość zapytania znajduje się w załącznikach:

Treść zapytania PDF

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


Zapytanie ofertowe nr 15/2013/GSWB z dnia 9 sierpnia 2013 r.

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego prowadzi postępowanie w celu wyłonienia zewnętrznego eksperta – prawnika wchodzącego w skład Grupy Eksperckiej ds. zdrowia i biorącego udział w spotkaniach Grupy w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej). Całość zapytania znajduje się w załącznikach:

UWAGA!!! ZAKTUALIZOWANO TERMINY SKŁADANIA OFERT ORAZ REALIZACJI ZADANIA!!!

Treść zapytania PDF – AKTUALNA

Treść zapytania PDF – STARA

Załącznik 1


Zapytanie ofertowe nr 14/2013/GSWB z dnia 9 sierpnia 2013 r.

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego prowadzi postępowanie w celu wyłonienia zewnętrznego eksperta-lekarza wchodzącego w skład Grupy Eksperckiej ds. zdrowia i biorącego udział w spotkaniach Grupy w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej). Całość zapytania znajduje się w załącznikach:

UWAGA!!! ZAKTUALIZOWANO TERMINY SKŁADANIA OFERT ORAZ REALIZACJI ZADANIA!!!

Treść zapytania PDF – AKTUALNA

Treść zapytania PDF – STARA

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


Konferencja Radom – siła w partnerstwie

W konferencji, która odbyła się 29 lipca w Radomiu wzięło udział ponad 80 specjalistów różnych dziedzin, stykających się w swojej pracy z problemem bezdomności. Dzielili się doświadczeniami z własnej praktyki, a także planami na przyszłość związanymi z pomocą osobom bezdomnym.

Do udziału w konferencji, zorganizowanej w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, zaproszono przedstawicieli radomskich instytucji i organizacji, m. in.: Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, Starostwa Powiatowego, Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, domów pomocy społecznej, Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, Caritas Diecezji Radomskiej i innych organizacji pozarządowych. Organizatorem był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. MONAR jest w ramach projektu opiekunem Partnerstwa Lokalnego w Radomiu.

Więcej o konferencji

 


 

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 13/2013/GSWB

Uprzejmie informujemy, że komisja konkursowa wybrała ofertę Wykonawcy: Katarzyna Bielerzewska-Halasz.


Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 12/2013/GSWB

Uprzejmie informujemy, że komisja konkursowa wybrała ofertę Wykonawcy: Małgorzata Potoczna.


Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 11/2013/GSWB

Uprzejmie informujemy, że komisja konkursowa wybrała ofertę Wykonawcy: Hotel Kolibra J.Karpiński, M.Kobosko Spółka Jawna, ul. Wolska 191, 01-258 Warszawa


Zapytanie ofertowe nr 13/2013/GSWB z dnia 28 maja 2013 r.

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego prowadzi postępowanie w celu wyłonienia eksperta wchodzącego w skład Grupy Eksperckiej ds. zdrowia i biorącego udział w spotkaniach Grupy w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).
Całość zapytania znajduje się w załącznikach:

Treść zapytania PDF

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


Zapytanie ofertowe nr 12/2013/GSWB z dnia 28 maja 2013 r.

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego prowadzi postępowanie w celu wyłonienia eksperta wchodzącego w skład Grupy Eksperckiej ds. pracy socjalnej i biorącego udział w spotkaniach Grupy w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).
Całość zapytania znajduje się w załącznikach:

Treść zapytania PDF

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


Wizyta studyjna Partnerstwa Radom w Paryżu

W ramach projektu 1.18 PO KL „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” przedstawiciele Partnerstwa Radom odwiedzili w dniach 13-17 maja placówki francuskich organizacji pomagających osobom uzależnionym i bezdomnym. W wizycie wzięli udział pracownicy podległych samorządowi radomskich instytucji zajmujących się pomocą społeczną, Caritas Diecezji Radomskiej i MONARU. Wśród organizacji i placówek, których doświadczenia interesowały uczestników wyjazdu, znalazły się m.in. Stowarzyszenie Charonne (organizacja stworzona w 1972 roku, pomagająca osobom uzależnionym od narkotyków), Brygada Pomocy Osobom Bezdomnym (jedyna w Europie policja socjalna) oraz Stowarzyszenie Pomost, wspierające Polaków mieszkających w Paryżu i jego okolicach, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, skrajnym ubóstwie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pełna lista francuskich organizacji, które odwiedzili przedstawiciele Partnerstwa Radom oraz opis ich działalności, są zamieszczone w dostępnym do pobrania protokole z wizyty studyjnej.


Zapytanie ofertowe nr 11/2013/GSWB z dnia 15 maja 2013 r.

UWAGA!!! TERMIN ZAKOŃCZENIA NABORU OFERT ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY NA DZIEŃ 3 CZERWCA GODZ. 16:00!!!

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na usługę cateringową, konferencyjną wraz z niezbędnym wyposażeniem podczas seminarium lokalnego, w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

Treść zapytania PDF

Załączniki


Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na usługę konferencyjną, cateringową i hotelarską związaną z organizacją spotkań grup eksperckich w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

Przedmiotem zamówienia jest organizacja sześciu trzy-dniowych spotkań grup eksperckich w okolicach Warszawy realizowanych w ramach projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

Szczegóły zamówienia znajdą Państwo w poniższych materiałach (numeracja zapytania zgodna z numeracją przyjętą przez Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności)

Treść zapytania PDF

Załączniki


Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 10/2013/GSWB

Uprzejmie informujemy, że komisja konkursowa wybrała ofertę Wykonawcy: Laboratorium Cogito Sp. z o.o., ul. Bałuckiego 6, 30-318 Kraków


Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 9/2013/GSWB

Uprzejmie informujemy, że komisja konkursowa wybrała ofertę Wykonawcy: SunSnow & More Sp. z o.o., ul. Chopina 53, 70-450 Szczecin.


Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 7/2013/GSWB

Uprzejmie informujemy, że komisja konkursowa wybrała ofertę Wykonawcy: KOREL Sp z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r nr 109, 61-485 Poznań.


Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 6/2013/GSWB

Uprzejmie informujemy, że komisja konkursowa wybrała ofertę Wykonawcy: Burabus Bura Łukasz, ul. Skorupska 34/25, Białystok.


Zapytanie ofertowe nr 10/2013/GSWB z dnia 05 kwietnia 2013 r.

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na usługę hotelową (2 doby hotelowe) i transportową w ramach krajowej wizyty studyjnej w Krakowie – (22-24 maja 2013 r.), w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

Treść zapytania PDF

Załączniki


Zapytanie ofertowe nr 9/2013/GSWB z dnia 04 kwietnia 2013 r.

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na organizację zagranicznej wizyty studyjnej w Paryżu (Francja) (13-17 maja 2013 r.), w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

UWAGA!!!

w ogłoszeniu omyłkowo wskazano niewłaściwy termin zakończenia wizyty studyjnej. Prawidłowy to 17 maja 2013 rok. Poniżej znajdują się poprawione załączniki. Inne warunki zapytania nie zostały zmienione.

Aktualne załączniki:

Treść zapytania PDF

Załączniki

 

Archiwalne (zawierające niewłaściwą datę):

Treść zapytania PDF

Załączniki


Zapytanie ofertowe nr 7/2013/GSWB z dnia 03 kwietnia 2013 r.

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na organizację krajowej wizyty studyjnej w Poznaniu – hotel ze śniadaniem (2 doby hotelowe) (17-19 marca 2013 r.), w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

Treść zapytania PDF

Załączniki


Zapytanie ofertowe nr 6/2013/GSWB z dnia 03 kwietnia 2013 r.

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na organizację krajowej wizyty studyjnej w Poznaniu – transport (17-19 kwietnia 2013r.), w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

Treść zapytania PDF

Załączniki


Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr 8/2013/GSWB (zgodnie z numeracją Pomorskiego Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności) z dnia 13 marca 2013 r.

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Fundacja Nowe Horyzonty, ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

 


Protokół z wizyty studyjnej w Gdańsku w dniach 6-8.03.2013


Zapytanie ofertowe nr 8/2013/GSWB (zgodnie z numeracją Pomorskiego Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności) z dnia 13 marca 2013 r.

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na usługę konferencyjną, gastronomiczną/cateringową i hotelarską związaną z organizacją debaty tematycznej w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej). W związku z powyższym uprzejmie prosimy o złożenie oferty drogą mailową na adres t.wysocki@pfwb.org.pl lub w biurze Zamawiającego ul. Ks. J. Zator – Przytockiego 4, 80-245 Gdańsk do dnia 27 marca 2013 r. do godziny 12.00. Decydująca jest data wpływu oferty.
Całość zapytania znajduje się w załącznikach:

Treść zapytania PDF

Załączniki nr 1 i 2


Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 5/2013/GSWB

Uprzejmie informujemy, że komisja konkursowa wybrała ofertę Wykonawcy: Orbis S.A., ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa. Miejsce realizacji usługi: Hotel Orbis Posejdon, ul. Kapliczna 30, 80-341 Gdańsk


Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 4/2013/GSWB

Uprzejmie informujemy, że komisja konkursowa wybrała ofertę Wykonawcy: ALDI-BUS Jacek Lutek, ul. Lotnicza 51 A m. 1, 26-600 Radom.


Zapytanie ofertowe nr 5/2013/GSWB z dnia 18 lutego 2013 r.

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na organizację krajowej wizyty studyjnej w Gdańsku – hotel ze śniadaniem (06-08 marca 2013r.), w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

Treść zapytania PDF

Załączniki


Zapytanie ofertowe nr 4/2013/GSWB z dnia 18 lutego 2013 r.

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na organizację krajowej wizyty studyjnej w Gdańsku – transport (06-08 marca 2013r.), w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

Treść zapytania PDF

Załączniki


Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 3/2013/GSWB

Uprzejmie informujemy, że komisja konkursowa zakończyła postępowanie, bez wybrania jakiejkolwiek oferty.


Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 2/2013/GSWB

Uprzejmie informujemy, że komisja konkursowa zakończyła postępowanie, bez wybrania jakiejkolwiek oferty.


Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 1/2013/GSWB

Uprzejmie informujemy, że komisja konkursowa wybrała ofertę Wykonawcy: SunSnow & More Sp. z o.o., ul. Chopina 53, 70-450 Szczecin.


Podlaskie. Trwałe efekty projektu GSWB

Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” prowadzi ogrzewalnię, którą w ramach projektu wyposażono i przystosowano do wymogów standardu. Została wydzielona stróżówka z oknem, wytapetowano ściany, położono nową wykładzinę PCV. Zakupiono stoły i krzesła, a do pomieszczeń kuchennych część mebli i urządzeń niezbędnych do przygotowywania posiłków osobom bezdomnym. W korytarzu zamontowano szklane drzwi z domofonem. Ogrzewalnia może pomieścić 30 osób, przyjmuje zarówno kobiety jak i mężczyzn. Przebywające w niej osoby otrzymują śniadania i kolacje, mogą korzystać z odnowionej łazienki.

Więcej


Białystok. Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa

Pilotażowy Standard Zdrowia – Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa w Domu dla Bezdomnych i Noclegowni Caritas Archidiecezji Białostockiej – realizowany w ramach Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności, pozwala na objęcie specjalistyczną opieką medyczną osób przebywających  w placówce, które nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego.

W ramach tego działania utworzony został gabinet lekarsko-zabiegowy, w którym zatrudniono lekarza internistę oraz dwie pielęgniarki. Gabinet otwarty jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-20. W razie konieczności zabiegi medyczne wykonywane są również w soboty i niedziele.

Więcej


Zapytanie ofertowe nr 3/2013/GSWB z dnia 28 stycznia 2013 r.

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na organizację krajowej wizyty studyjnej w Gdańsku – transport (18-20 lutego 2013r.), w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

Treść zapytania PDF

Załączniki


Zapytanie ofertowe nr 2/2013/GSWB z dnia 28 stycznia 2013 r.

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na organizację krajowej wizyty studyjnej w Gdańsku – hotel ze śniadaniem (18-20 lutego 2013r.), w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

Treść zapytania PDF

Załączniki


Zapytanie ofertowe nr 1/2013/GSWB z dnia 28 stycznia 2013 r.

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na organizację zagranicznej wizyty studyjnej w Szwecji (15-19 kwietnia 2013r.), w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

Treść zapytania PDF

Załączniki


Wizyta studyjna w Portugalii

Przedstawiciele Partnerstwa Lokalnego w Białymstoku odwiedzili szereg portugalskich organizacji działających w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej. Uczestnicy wizyty reprezentowali instytucje i organizacje wchodzące w skład białostockiego Partnerstwa Lokalnego: Urząd Miejski w Białymstoku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Fundację Edukacji i Twórczości, Fundację „Spe Salvi”, Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej ELEOS, Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”, a także MONAR.

Od 3 do 7 grudnia Polacy gościli w placówkach 11 portugalskich organizacji o różnych profilach działalności. Odwiedzili m.in. stowarzyszenie ABRAÇO wspierające osoby dotknięte HIV/AIDS i zajmujące się edukacją w tej dziedzinie; Caritas Diecezji w Bradze; Biuro Wsparcia (Dom Vila Nova) prowadzące dla osób bezdomnych i uzależnionych noclegownię, jadłodajnie, łaźnie, świetlice, programy terapii i redukcji szkód oraz punkt wydawania leków; Fundację AMI, centra pomocy społecznej, pracy streetworkerów i noclegownię w Porto. Pełna lista odwiedzonych organizacji, wraz ze szczegółami dotyczącymi ich działalności, jest zawarta w sprawozdaniu z wizyty.

Pobierz sprawozdanie


Konferencja Partnerstwa Lokalnego w Radomiu

Konferencja odbyła się 28 grudnia 2012 r. w siedzibie Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu przy ul. Kościelnej 5. Dotyczyła projektu partnerskiego „Radom – siła w partnerstwie”, realizowanego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” (Działanie 1.2: Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W konferencji udział wzięli: przedstawiciele Lidera Partnerstwa (Marcin Gierczyk – wicedyrektor MOPS oraz Sylwia Kwapisz – koordynator projektu), ks. Robert Kowalski – koordynator projektu ze strony Caritas Diecezji Radomskiej, a także przedstawiciele służb mundurowych (Piotr Stępień – rzecznik Straży Miejskiej, Kamila Adamska z komendy policji w Radomiu) oraz Jacek Jóźwicki – dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego i przedstawiciele lokalnych mediów.

Konferencję prowadzili ks. Robert Kowalski oraz Marcin Gierczak. Na początku poinformowali jej uczestników o głównych założeniach i celach projektu dokonując prezentacji Partnerstwa Lokalnego. Przedstawili również działania prowadzone w ramach opracowania standardów, za które odpowiedzialne jest Partnerstwo Lokalne. Ponadto Marcin Gierczak przekazał szczegóły dotyczące podpisania umowy partnerskiej oraz umowy generalnej na wykonanie pilotażowego wdrożenia, zawartej 7 grudnia 2012 r.  między gminą a Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie.

Więcej


Seminarium w Warszawie

W warszawskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT podsumowano 18 grudnia pierwsze doświadczenia partnerstw lokalnych w pracy z osobami bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością. Gospodarzem seminarium zorganizowanego był MONAR.

W programie seminarium znalazło się szereg wystąpień dotyczących różnych aspektów lokalnego przeciwdziałania bezdomności. Wśród prelegentów byli zarówno przedstawiciele administracji samorządowej, jak i organizacji pozarządowych. Dużo uwagi poświęcono doświadczeniom partnerstw lokalnych działających w ramach projektu w Białymstoku, Radomiu i na warszawskiej Pradze Południe. Głównym celem seminarium było zaprezentowanie dotychczasowych doświadczeń z realizacji wdrożeń właśnie w tych 3 partnerstwach lokalnych, ponieważ są to partnerstwa, nad którymi merytoryczną opiekę sprawuje MONAR.

Więcej

 


Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 8/2012/GSWB z dnia 26 listopada 2012 r. – ze względu na brak ofert, postępowanie zostało unieważnione.


Zapytanie ofertowe nr 8/2012/GSWB z dnia 26 listopada 2012 r.

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na opracowanie ekspertyzy merytorycznej na temat produktu ww. projektu, tj. Modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności, w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

Treść zapytania PDF

Załącznik 1 PDF

Załącznik 2 PDF


Wizyta studyjna na Kielecczyźnie

Przedstawiciele Partnerstwa Lokalnego z Radomia, którego opiekunem w ramach Zadania 4. (opracowanie Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności) projektu 1.18 POKL „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” jest przedstawiciel MONARU, odwiedzili szereg placówek zajmujących się pomocą społeczną w Kielcach i innych miejscowościach regionu.
W ramach wizyty, zorganizowanej w dniach 10-12 września, udział w zaplanowanych spotkaniach wzięło 6 przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, 4 przedstawicieli Caritas Diecezji Radomskiej oraz opiekun merytoryczny z ramienia Stowarzyszenia MONAR. Uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję zapoznać się z przykładami dobrych praktyk w zakresie tworzenia i funkcjonowania rozwiązań mających na celu wspieranie osób bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, niepełnosprawnych psychicznie oraz matek z dziećmi opuszczających swoje domy ze względu na przemoc w rodzinie.

Więcej

Protokół z wizyty


Wizyta studyjna Partnerstwa Lokalnego Warszawa Praga Południe w Gdańsku

Przedstawiciele Partnerstwa Lokalnego „Twój dom – partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy”, w ramach wizyty studyjnej, przebywali w dniach 12-14 września 2012 r. w Gdańsku.

Uczestnicy wyjazdu odwiedzili:

 • placówkę dla kobiet z małymi dziećmi Stowarzyszenia Opiekuńczo-Resocjalizacyjnego „Prometeusz”,
 • ogrzewalnię, dwa schroniska i noclegownię Koła Gdańskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta,
 • Centrum Integracji Społecznej,
 • placówkę Stowarzyszenia na rzecz Bezdomnych „Panakeja”,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, gdzie odbyli spotkanie z przedstawicielami zespołu ds. bezdomności oraz z przedstawicielami Partnerstwa Lokalnego Gdańsk.

Zapoznanie się z funkcjonowaniem odwiedzonych placówek dało uczestnikom wizyty obraz zróżnicowanych standardów pracy, obowiązujących w zależności od rodzaju obiektu, specyfiki beneficjentów i posiadanych przez poszczególne organizacje środków finansowych. Dla większości uczestniczących w wizycie – osób pracujących w projekcie pilotażowym – były to kwestie nowe, ponieważ nie pracują one w placówkach dla bezdomnych i miały okazję lepiej poznać ich realia. Dlatego w opinii uczestników wizyta była dla nich wysoce kształcąca.

Czas wolny poświęcono na zwiedzanie gdańskiej Starówki, po której gości z Warszawy oprowadził Roman Koturbasz, prezes Fundacji Społecznie Bezpieczni w Gdańsku.


Zapytanie ofertowe nr 7/2012/GSWB z dnia 29 września 2012 r.

W postępowaniu nr 7/2012/GSWB Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy: PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA MAŁGORZATA ZEMBOWICZ

2012/10/19


Zapytanie ofertowe nr 7/2012/GSWB z dnia 22 października 2012 r.

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego na organizację zagranicznej wizyty studyjnej na terenie Unii Europejskiej w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

Treść zapytania PDF

Załączniki PDF

Treść zapytania (Word)

Załączniki (Word)


Zapytanie ofertowe nr 6/2012/GSWB z dnia 29 września 2012 r.

W postępowaniu nr 6/2012/GSWB Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy: PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA MAŁGORZATA ZEMBOWICZ – !!! Postępowanie zostało unieważnione!!!

2012/10/19


Wizyta studyjna na Kielecczyźnie, 10-12 września 2012

W ramach wizyty udział w zaplanowanych spotkaniach wzięło 6 przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, 4 przedstawicieli Caritas Diecezji Radomskiej oraz opiekun merytoryczny z ramienia Stowarzyszenia MONAR. Uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję zapoznać się z przykładami dobrych praktyk w zakresie tworzenia i funkcjonowania rozwiązań mających na celu wspieranie osób bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, niepełnosprawnych psychicznie oraz matek z dziećmi opuszczających swoje domy ze względu na przemoc w rodzinie.

Wizyta studyjna była swego rodzaju formą szkolenia wyjazdowego. Odwiedzono m.in. Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Caritas Diecezji Kieleckiej, gdzie funkcjonują warsztaty różnego rodzaju (małej poligrafii, krawiecki, ślusarski, stolarski, budowlany ora cateringowo-porządkowy). W ramach działalności warsztatów prowadzona jest aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych.

W ciągu trzech dni wizyty jej uczestnicy byli także m.in. w schroniskach dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Kielcach i w Miechowie, kieleckiej świetlicy „Przystań” przy której działają łaźnia, pralnia i punkt interwencji kryzysowej (całość prowadzi Fundacja Arka Nadziei), a także w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Caritas w Świniarach. Mogli też przyjrzeć się funkcjonowaniu mieszkań chronionych w Kielcach, w których podopieczni tamtejszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie mają szansę na odbycie i zakończenie terapii odwykowej oraz integrację ze środowiskiem poprzez przygotowanie się pod opieką specjalistów do samodzielnego życia. Pełny wykaz odwiedzonych placówek oraz szczegóły wizyty są przedstawione w protokole, dostępnym poniżej.

Goście z radomskiego Partnerstwa Lokalnego byli pod wrażeniem poznanych rozwiązań organizacyjnych, jak i ciekawych pomysłów na aktywizację podopiecznych (np. sklepu z używaną odzieżą w Miechowie). Doświadczenia wyniesione z wizyty studyjnej z pewnością będą dla nich inspiracją przy tworzeniu lokalnych systemów pomocy służących osobom potrzebującym.

Pobierz protokół z wizyty


Zapytanie ofertowe nr 6/2012/GSWB z dnia 29 września 2012 r.

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego na usługę organizacji Wizyty Studyjnej dla 11 osób w mieście Porto (Portugalia) w dniach 05.11.2012 r. do 09.11.2012 r. w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o złożenie oferty drogą mailową na adres pkorlinski@monar.org lub w biurze Zamawiającego ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa do dnia 12 pażdziernika 2012 r. do godziny 16.00. Decydująca jest data wpływu oferty.

Całość ogłoszenia

załączniki

 


 

Zapytanie ofertowe nr 5/2012/GSWB z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Informujemy, że w trakcie postępowanie nie została złożona żadna oferta.


Zapytanie ofertowe nr 5/2012/GSWB z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego na usługę organizacji krajowej wizyty studyjnej we Wrocławiu w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o złożenie oferty drogą mailową na adres pkorlinski@monar.org lub w biurze Zamawiającego ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa do dnia 10 września 2012 r. do godziny 16.00. Decydująca jest data wpływu oferty.

Całość ogłoszenia

załączniki


Zapytanie ofertowe nr 4/2012/GSWB z dnia 26 sierpnia 2012 r.

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego na usługę organizacji krajowej wizyty studyjnej w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o złożenie oferty drogą mailową na adres pkorlinski@monar.org lub w biurze Zamawiającego ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa do dnia 07 września 2012 r. do godziny 16.00. Decydująca jest data wpływu oferty.

Całość ogłoszenia

załączniki


Zapytanie ofertowe nr 3/2012/GSWB z dnia 24 lipca 2012 r.

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego na usługę przewozu osób podczas krajowej wizyty studyjnej w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o złożenie oferty drogą mailową na adres pkorlinski@monar.org lub w biurze Zamawiającego ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa do dnia 03 sierpnia 2012 r. do godziny 16.00. Decydująca jest data wpływu oferty.

Całość ogłoszenia

załączniki

2012/07/24


Zapytanie ofertowe nr 2/2012/GSWB z dnia 24 lipca 2012 r.

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego na usługę hotelową podczas krajowej wizyty studyjnej w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o złożenie oferty drogą mailową na adres pkorlinski@monar.org lub w biurze Zamawiającego ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa do dnia 03 sierpnia 2012 r. do godziny 16.00. Decydująca jest data wpływu oferty.

Całość ogłoszenia

załączniki

2012/07/24


W sprawie zapytania ofertowego nr 1/2012/GSWB z dnia 08 czerwca 2012 r. –Zamawiający informuje, że konkurs został odwołany.

2012/06/19


 

Zapytanie ofertowe nr 1/2012/GSWB z dnia 08 czerwca 2012 r.

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego na podstawie art. 701-705 kodeksu cywilnego, na usługę zapewnienie obsługi konferencyjnej podczas Seminarium Lokalnego Partnerstw Lokalnych (Seminarium).
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o złożenie oferty drogą mailową na adres pkorlinski@monar.org lub m.prusiecka@monar.org lub w biurze Zamawiającego ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa do dnia 18 czerwca 2012 r. do godziny 15.00. Decydująca jest data wpływu oferty.
Czytaj całość ogłoszenia

 


PIERWSZE OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM PARTNERSTW LOKALNYCH

W dniach 24-25.05.2012 w Łodzi spotkali się przedstawiciele wszystkich 19 Partnerstw Lokalnych, członkowie partnerstwa Zadania 4, a także reprezentanci CRZLu i MPiPS.

W pierwszym dniu seminarium odbyły się wspólne wysłuchania przedstawicieli MPiPS i CRZLu, a także prezentacje Piotra Olecha i Rafała Stenki. Przedstawiciele PL zostali zapoznani przez Piotra Olecha z celami, jakie ma Pilotaż Modelu GSWB. Rafał Stenka natomiast szybkim krokiem przeprowadził wszystkich przez kolejne partnerstwa przedstawiając najciekawsze i najbardziej innowacyjne działania, jakie będą podejmować podczas pilotażu.

Drugiego dnia pracowano w zespołach tematycznych. Odbyło się sześć paneli merytorycznych powiązanych z wdrażanymi standardami oraz panel finansowy prowadzony przez panią Joannę Kosterkiewicz. W panelach dotyczących streetworkingu, pracy socjalnej, zatrudnienia i edukacji, zdrowia, partnerstw lokalnych, mieszkalnictwa i pomocy doraźnej wypowiadali się ci, którzy będą przez najbliższe miesiące wdrażać i realizować wypracowane standardy w ramach Modelu GSWB.

Kolejnym tak dużym spotkaniem wszystkich realizatorów pilotażu będzie drugie Ogólnopolskie Seminarium Partnerstw Lokalnych, na którym PL będą przedstawiały doświadczenia, jakie wyniosły z realizacji pilotażu.

Obejrzyj zdjęcia w galerii

 


DIAGNOZY Z PARTNERSTW LOKALNYCH

Zapraszamy do zapoznania się z diagnozami lokalnymi zrealizowanymi w partnerstwach lokalnych w całym kraju, w ramach projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w zadaniu nr 4 w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”.

Dokumenty przedstawiają obraz bezdomności na terenach objętych diagnozami i zawierają m.in. oficjalne informacje o gminach, analizy statystyk, pogłębionych wywiadów indywidualnych, wyniki badania kwestionariuszowego osób bezdomnych, a także wnioski i rekomendacje.

Kierownikami zespołów badawczych, które opracowały diagnozy, byli: Sylwiusz Retowski (PFWB), Barbara Goryńska-Bittner (Sieć Współpracy BARKA), Mirosław Przewoźnika (CARITAS Diecezji Kieleckiej), Aneta Wiącek (TPBA Zarząd Główny), Sławomir Mandes (Stowarzyszenie Otwarte DRZWI), Marcin J. Sochocki (Stowarzyszenie MONAR).

Raporty z diagnoz:


WYŁONIONO PARTNERSTWA LOKALNE DO PILOTAŻOWEGO WDRAŻANIA MODELU GSWB

Ogłoszone zostały wyniki drugiego etapu konkursu na pilotażowe wdrażanie Modelu GSWB w ramach projektu systemowego Standardy w Pomocy. Wiemy już, kto i jakie standardy zamierza przetestować.

20 Partnerstw Lokalnych wytypowanych do pilotażowego wdrażania Modelu GSWB, to grupa PL, które przeszły, w fazie edukacji pakietowe szkolenia z Modelu GSWB, były wspierane opieką merytoryczną przez opiekunów wdrożeń, oraz zostały wyposażone w profesjonalną diagnozę lokalną systemu pomocy osobom bezdomnym.

Poniższa mapa obrazuje partnerstwa oraz obszary Modelu GSWB, które zamierzają wdrażać.

Mapa GSWB

Dzięki współpracy z Partnerstwami Lokalnymi w fazie pilotażu przez okres 18 miesięcy możliwe będzie przetestowanie Modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności w sześciu obszarach: streetworkingu, pracy socjalnej, zdrowia, zatrudnienia i edukacji, zieszkalnictwa i pomocy doraźnej i partnerstw lokalnych.

Link do ogłoszenia wyników na stronie CRZL-u

Zapraszamy również do zapoznania się z publikacjami z wcześniejszych faz projektów: Raport z fazy diagnozy. Kondycja i dobre praktyki pomocy ludziom bezdomnym w sześciu obszarach: streetworking, praca socjalna, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, partnerstwa lokalne, zdrowie, zatrudnienie i edukacja oraz Problem bezdomności w Polsce. Wybrane aspekty – diagnoza Zespołu Badawczego, które  jako praca zbiorcza zespołu ekspertów  i badaczy stanowiły  punkt wyjścia do stworzenia Modelu GSWB.  Publikacje do ściągnięcia ze strony.

 


Zapytanie ofertowe nr 2

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego na podstawie art. 701-705 kodeksu cywilnego, na usługę przeprowadzenia szkolenia „Model Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”, zgodnie z opracowanym przez Zamawiającego scenariuszem szkolenia edukacyjnego, w ramach Projektu PO KL 1.18. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Szczegóły w poniższym załączniku

Formularz oferty

Termin składania ofert: 23 listopada 2011 r. (do godz. 15.00)


Zapytanie ofertowe nr 1

Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny ogłasza zapytanie ofertowe nr 1 na usługę noclegową, cateringową oraz wynajmu sal szkoleniowych z niezbędnym wyposażeniem w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.2).

W związku z powyższym prosimy o składanie ofert drogą mailową na adres pkorlinski@monar.org lub w biurze Zamawiającego ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa do dnia 23.11.2011 do godziny 15.00. Decydująca jest data wpływu oferty.

Pobierz pełny tekst zapytania


Stowarzyszenie MONAR zostało wytypowane jako jedna z największych organizacji pozarządowych w Polsce i w Europie, działających w obszarze bezdomności do uczestnictwa, jako partner, w projekcie unijnym:

Projekt systemowy – 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”.

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2010 – 31 grudnia 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet I

Model „Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności”

Liderem partnerstwa jest CRZL, a partnerami odpowiedzialnymi za merytoryczną stronę realizacji projektu są przedstawiciele 6 największych polskich organizacji zajmujących się tematyką bezdomności – członkowie FEANTSA:

1. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Zarząd Główny,

2. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności,

3. Sieć Barka

4. Stowarzyszenie MONAR,

5. CARITAS Kielce,

6. Stowarzyszenie OTWARTE DRZWI Warszawa

Cel główny zadania 4:

Podniesienie skuteczności systemu rozwiązywania i łagodzenia skutków problemu bezdomności poprzez opracowanie i wdrożenie standardów usług skierowanych do ludzi bezdomnych i zagrożonych bezdomności (tzw. Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności), który będzie można włączyć do Gminnych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Standard ten powinien zawierać elementy nowej metodyki pracy socjalnej: Streetworker Bezdomności, a także ścieżkę proceduralną aktywizacji osoby bezdomnej od noclegowni do lokalu socjalnego wraz z określeniem ścisłych zasad współpracy samorządu gminnego z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.”

Końcowym efektem winno być wskazanie „ścieżki wychodzenia z bezdomności” według układu: Standard → Model → Strategia.

Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności – to pakiet modelowych wystandaryzowanych usług kierowanych do osób bezdomnych np. standard noclegowni, standard schroniska, pracy socjalnej czy usług aktywizacji zawodowej wdrażanych lokalnie w Partnerstwach Gminnych. Standard ten, to składnik modelu integracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych, stosowanego w lokalnych strategiach rozwiązywania i łagodzenia skutków bezdomności.

W ramach fazy modelu naszego projektu grupa ds. zdrowia Stowarzyszenia MONAR odbyła wizytę studyjną w Portugalii. Celem tej wizyty było zapoznanie się z praktykami i zasadami w pracy z osobami bezdomnymi i (uzależnionymi) jakie stosuje się w organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach w Portugalii. W kraju tym demokracja ma dłuższą historię i organizacje pozarządowe mają długoletnie doświadczenie w działaniach przeciw bezdomności, uzależnieniom i przeciwko wykluczeniu społecznemu. Zaplanowano spotkania z 6 organizacjami.

Wizyta studyjna

1. Diagnoza – Zespół Badawczy;

2. Raport z fazy diagnozy;

3. Rekomendacje z Raportu z fazy diagnozy

Konferencja „Co z tą pracą socjalną”, 29.04.2011 r.

Konkurs na pilotaż i przetestowanie modelu GSWB (zgłoszenia do 17.06.2011)

Zaproszenie na konferencję w Gdańsku (28-29.06.2011)

Konferencja „Wokół Bezdomności – Standardy Usług”, Gdańsk 28-29 czerwca 2011

powrót