Aktualności

Projekty realizowane dzięki środkom z Unii Europejskiej

MOŻESZ INACZEJ – szkolenie, aktywizacja zawodowa oraz integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt skierowany jest do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku od 15 do 25 lat z terenu województwa łódzkiego. Jego głównym celem jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia w tej grupie młodzieży poprzez różne formy wsparcia, m.in. rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy, kursy i szkolenia zawodowe oraz pozaszkolne formy integracji społecznej. Projekt realizowany w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi, filia w Ozorkowie. Strona projektu

MODEL DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH (MDS) – koncentruje się na pracy z grupą wiekową 15-20 lat. Zakłada opracowanie, przetestowanie i wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia młodzieży w 15 świetlicach środowiskowych, poprzez zintegrowanie dotychczasowych oddziaływań (np. pracowników socjalnych, kuratorów, szkoły) i wprowadzenie nowych (metody społeczności korekcyjnej, modelu współpracy z przedsiębiorcami). Projekt realizowany w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi, filia w Ozorkowie. Strona projektu

SŁONECZNA DROGA – projekt jest skierowany do młodych osób uzależnionych oraz ich rodzin i zakłada realizację zintegrowanego programu rehabilitacji społeczno-zawodowej w postaci trzech siedmiomiesięcznych cyklów zajęć obejmujących terapię rodzin oraz szkolenia zawodowe, poradnictwo zawodowe i warsztaty umiejętności społecznych. Projekt realizowany w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym MONAR w Gaudynkach. Strona projektu

MOJA PASJA – MOJA PRACA – służy podniesieniu poziomu aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do uzyskania zatrudnienia wśród zagrożonych wykluczeniem społecznym i niezatrudnionych mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 15-30 lat. Udział w projekcie polega na realizacji ustalonej z doradcą zawodowym i opiekunem bądź terapeutą indywidulanej ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego. Projekt realizowany w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi, filia w Ozorkowie. Strona projektu

UL DLA PSZCZÓŁ – aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet i mężczyzn wykluczonych społecznie. Projekt zakłada utworzenie spółdzielni socjalnych, Klubu Integracji Społecznej, zorganizowanie kursów małej gastronomii, przedsiębiorczości i innych, a także objęcie uczestników pomocą doradcy zawodowego, prawnika i psychoterapeuty. Jest realizowany w Pilskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT. Strona projektu

PROM – wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w powrocie na rynek pracy. Oferuje wsparcie osobom bezdomnym korzystającym z pomocy Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Warszawie, a także mieszkańcom Białołęki oraz innych dzielnic Warszawy. Uczestnicy, na podstawie indywidualnie opracowanych planów kariery, korzystają z możliwości podjęcia nauki zawodu i pokrycia związanych z tym kosztów, a także z pomocy w kontaktach z pracodawcami. Projekt realizowany w Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Warszawie. Strona projektu

TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – projekt realizowany przez partnerstwo publiczno-społeczne, którego liderem jest rządowe Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. MONAR należy do grona 11 organizacji wchodzących w skład partnerstwa i bierze udział w pracach mających na celu standaryzację pracy z osobami bezdomnymi, w tym opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności. Strona projektu