Aktualności

Strategia Rozwoju Stowarzyszenia MONAR na lata 2014-2020

Zarząd Główny Stowarzyszenia MONAR przedstawił Strategię na lata 2014-2020. To dokument w oparciu, o który sporządza się wszystkie plany działania i rozwoju organizacji.

W jego preambule czytamy, że celem nadrzędnym MONAR-u jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, ochrona zdrowia społeczeństwa, świadczenie wszechstronnej pomocy na rzecz osób i grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wywieranie wpływu na kształtowanie polityki państwa wobec tych osób i grup społecznych.

MONAR stwarza warunki do godnego funkcjonowania osobom na marginesie życia społecznego, osobom uzależnionym, bezdomnym, chorym, samotnym, biednym i bezradnym, żyjącym z HIV, dzieciom ze środowisk społecznie zaniedbanych i wszystkim tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. To, co pozwala nam te zadania realizować to aktywne uczestnictwo oraz zindywidualizowane podejście i różnorodność oferty. Dzięki naszym działaniom klienci budują nową tożsamość, nowe więzi społeczne, korzystają z oferty aktywizacji zawodowej i społecznej. Stowarzyszenie MONAR realizuje swoją misję poprzez:

-Profilaktykę

-Leczenie Terapię i Rehabilitację

-Reintegrację społeczną i zawodową

-Redukcję szkód

Wśród celów strategicznych wymienione są: zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych poprzez wdrażanie nowoczesnego systemu profilaktyki opartej na wartościach, doskonalenie i rozwój systemu leczenia, terapii, rehabilitacji i postrehabilitacji, zwiększenie jakości i skuteczności oddziaływań pomocowych poprzez reintegrację społeczną i zawodową, zwiększenie jakości i skuteczności programów redukcji szkód ukierunkowanych na poprawę sytuacji zdrowotnej i socjalnej.