Aktualności

Terapeuci o systemie leczenia i współpracy między placówkami

W Łodzi odbędzie się 3 kwietnia pierwsze spotkanie zespołu ds. tworzenia systemu terapii i rehabilitacji Stowarzyszenia MONAR, złożonego z przedstawicieli monarowskich ośrodków stacjonarnych dla osób uzależnionych oraz poradni profilaktyki i terapii uzależnień. Wśród tematów m.in. standaryzacja w placówkach.

Zespół został wyłoniony w wyniku spotkań kierowników poradni i ośrodków, poświęconych wdrożeniu nowej oferty pomocy dla osób uzależnionych w placówkach Stowarzyszenia MONAR. Koordynujący jego działania Marek Grondas, pełnomocnik Zarządu Głównego ds. leczenia, terapii i rehabilitacji uzależnień, przeprowadził badania dotyczące potrzeb rozwojowych monarowskich poradni i ośrodków dla osób uzależnionych. Wyniki tych badań będą punktem wyjścia do prac zespołu.

– Proces specjalizowania się ośrodków i programowego dostosowywania ich do pracy z pacjentami o specyficznych uwarunkowaniach i potrzebach został uruchomiony. Większość ośrodków skróciło programy i poszerza ofertę dostosowując ją do specyficznych potrzeb pacjentów, inne ośrodki takie zmiany planują w najbliższej przyszłości. Wiele ośrodków wprowadziło w ostatnich latach nowe rozwiązania programowe, wypracowało własne tradycje, które mogą się okazać interesujące dla innych. Być może niektóre rozwiązania powinny zostać przedyskutowane i (przy zachowaniu autonomii programowej poszczególnych ośrodków) poddane pewnej standaryzacji – podkreśla autor badania przedstawiając wnioski i rekomendacje.

Uczestnicy spotkania wspólnie zastanowią się co warto standaryzować w pracy ośrodków i poradni, omówią zasady współpracy między poradniami, ośrodkami i innymi placówkami. Zajmą się również takimi tematami jak zakres merytoryczny diagnozy, kryteria kwalifikowania pacjentów do różnych form terapii, a także wspólne przekonania i wartości w odniesieniu do terapii uzależnień.