Aktualności

Wsparcie rodziny i praca ważne dla efektów terapii

Podczas konferencji pt. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób leczących się w Ośrodku MONAR w Gaudynkach” specjaliści z różnych instytucji i organizacji debatowali o systemie pomocy osobom uzależnionym w województwie warmińsko-mazurskim. Podsumowano też realizację projektu „Droga do samodzielności”.

W konferencji zorganizowanej 30 maja wzięli udział przedstawiciele administracji samorządowej, policji, organizacji pozarządowych i specjalistycznych placówek służby zdrowia. Tematami dyskusji były m.in. zmiany zachodzące we współcześnie stosowanych metodach terapii oraz współpraca pomiędzy wieloma podmiotami zajmującymi się osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych.

Dużo zależy od ludzi
– Specyfika naszego województwa polega na tym, że dużych miast jest tu zaledwie kilka, przeważają tereny wiejskie. Zbudowanie w takich warunkach spójnego systemu pomocy, w którym różne instytucje i organizacje rzeczywiście współpracują ze sobą, to trudne zadanie. Ale są przykłady pokazujące, że taką kompleksową ofertę pomocy można stworzyć – uważa Robert Oszczakiewicz, kierownik Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego MONAR w Gaudynkach koło Orzysza. – Dużo zależy od postawy ludzi, którzy się tym zajmują – dodaje.
Razem można więcej
Konsekwencji i determinacji w dążeniu do wyznaczonego celu nie brakuje gospodarzom konferencji. Świadczy o tym choćby powodzenie projektu „Droga do samodzielności”, zrealizowanego w Gaudynkach w latach 2008-2010, dzięki środkom z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestniczący w projekcie pacjenci ośrodka objęci zostali programem, który służył z jednej strony podniesieniu ich kompetencji zawodowych, z drugiej – ukształtowaniu relacji rodzinnych sprzyjających utrwaleniu efektów terapii. Skorzystali ze wsparcia terapeutycznego dla rodzin oraz szkoleń i poradnictwa zawodowego.
Wiara we własne siły
O korzyściach, jakie odnieśli, świadczą zarówno ich opinie wyrażone w ankietach, jak i statystyki. Pacjenci i ich rodziny, pytani o efekty swego udziału w programie, wymieniali m.in. pogłębienie samoświadomości, nabycie umiejętności współpracy, zdobycie wiedzy na temat uzależnienia i współuzależnienia. Z badań, jakie przeprowadzono po zakończeniu projektu wynika, że 55 proc. tych, którzy ukończyli prowadzone w jego trakcie zajęcia, podjęło pracę po opuszczeniu ośrodka.
– Udział w projekcie i zdobyte dzięki niemu umiejętności dały im poczucie wiary w siebie i nauczyły poruszania się na rynku pracy. To procentuje w ich dalszym życiu – ocenia Robert Oszczakiewicz.