O nas

Partnerzy

Stowarzyszenie MONAR prowadzi współpracę z instytucjami centralnymi, administracją rządową i samorządową różnych szczebli, z placówkami oświatowymi oraz z innymi organizacjami pozarządowymi. Zakres tej współpracy obejmuje zarówno realizację zadań wynikających z bieżącej działalności naszego stowarzyszenia, jak i szkolenia, staże oraz wymianę doświadczeń. Wśród partnerów MONARU są:

Agenda ONZ ds. Rozwoju (UNDP)

Współpracujemy w ramach realizacji programów szkoleniowych, redukcji szkód i współpracy z zagranicą. Wspólna działalność obejmuje wizyty studyjne, seminaria i szkolenia dla specjalistów uzależnień oraz innych grup zawodowych.

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Współpracujemy w zakresie przeciwdziałania narkomanii, bezdomności, wykluczeniu społecznemu, HIV/AIDS i innym problemom społecznym. Na mocy umowy z 2003 r. w placówkach penitencjarnych realizowane są programy profilaktyczne, terapeutyczne, leczenia, poradnictwa, redukcji szkód, promocji zdrowia, opieki postpenitencjarnej i inne. Od początku lat 90 wiele placówek MONARU współpracuje z zakładami karnymi, służąc poradnictwem, prowadząc grupy terapeutyczne oraz oferując opiekę dla osób opuszczających zakłady karne, które nie posiadają miejsca zamieszkania.

Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie

Zaopatruje ośrodki Ruchu Wychodzenia z bezdomności w produkty żywnościowe.

Fundacja im. Stefana Batorego

Nasza współpraca ukierunkowana jest na kontakty międzynarodowe (organizacją wizyt studyjnych, szkoleń i seminariów w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień, zarówno w Polsce jak i zagranicą).

Fundacja JW. Construction „Nadzieja i Przyszłość”

Na mocy porozumienia z 2004 kilkanaście kobiet, mieszkających w Domu Samotnej Matki „Bajka” w Warszawie zostało zatrudnionych przez spółkę J.W. Contruction.

Habitat for Humanity

W ramach współpracy brygady remontowe składające się z podopiecznych MONARU pomagają budować domy dla Habitatu.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

MONAR od początku lat 90. na zlecenie ministerstwa realizuje zadania z zakresu wychodzenia z bezdomności i świadczenia pomocy socjalnej.

Ministerstwo Zdrowia

Jeszcze na początku lat 80. MONAR podpisał umowę o współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Dotyczyła ona wykonywania zadań zleconych w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz pracę z osobami zakażonymi HIV i chorymi na AIDS. Obecnie z MONARem współpracują dwie agendy MZ: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Krajowe Centrum ds. AIDS.

Narodowy Bank Polski

Naszym wspólnym przedsięwzięciem jest projekt skierowany do podopiecznych placówek Stowarzyszenia MONAR, realizowany w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Narodowy Fundusz Zdrowia

Ponad 50 placówek MONARU posiada uprawnienia, wynikające ze statusu Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, do prowadzenia terapii i rehabilitacji uzależnień. NFZ dokonuje zakupu usług zdrowotnych w tych placówkach.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Realizujemy wspólnie wiele programów profilaktyki uzależnień, w tym uzależnień od alkoholu wśród młodzieży.

Rzecznik Praw Pacjenta

W ramach współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta Stowarzyszenie Monar współtworzy i opracowuje nowe podejście do praw pacjenta w ośrodkach terapeutycznych świadczących usługi na rzecz osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Stowarzyszenie „Solidarni PLUS”

Nasza współpraca ma na celu zapewnienie pacjentom obu stowarzyszeń opieki bądź leczenia w specjalistycznych placówkach należących zarówno do MONARU jak i do „Solidarnych Plus”.

Szkoły różnego typu (uniwersytety, szkoly policealne, itp.)

Współpraca odbywa się na różnych płaszczyznach: opracowywanie i realizacja kursów (w formie wykładów, lekcji, warsztatów) przeznaczonych dla studentów oraz przedstawicieli różnych grup zawodowych, organizacja staży klinicznych, badania, przygotowywanie publikacji, a także wspólnych projektów w zakresie readaptacji społecznej i zawodowej grup marginalizowanych.

Urzędy wojewódzkie, miast, gmin i powiatów

Są kluczowymi partnerami w działalności Stowarzyszenia MONAR. Nasze placówki realizują zadania z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia, tym samym wspomagając działanie ww. instytucji oraz przy udziale ich środków finansowych. MONAR bierze udział w kreowaniu polityki socjalnej i zdrowotnej na poziomie regionalnym i lokalnym. Współpraca ta jest cenna z punktu widzenia wymiany informacji, diagnozowania problemów społecznych i stwarzania nowych, coraz skuteczniejszych sposobów zwalczania niekorzystnych zjawisk społecznych.

Współpraca międzynarodowa

Stowarzyszenie MONAR jest rozpoznawalne w kręgach osób i organizacji zajmujących się problematyką uzależnień i pomocy społecznej w wielu krajach. Doświadczenia naszego Stowarzyszenia są doceniane przez instytucje, organizacje i federacje międzynarodowe, a niektóre z nich przyznały MONAROWI prawa członkowskie. Podstawowe kierunki współpracy międzynarodowej obejmują:

  • Wymiany i staże dla pracowników Stowarzyszenia MONAR w programach z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień oraz wsparcia dla osób bezdomnych organizowane w innych krajach Europy.
  • Szkolenia i staże dla osób pracujących z osobami uzależnionymi i bezdomnymi z innych krajów realizowane są przez MONAR. Pierwszymi stażystami, jeszcze na początku lat 80, byli specjaliści z Ukrainy, Rosji, Czech i innych krajów sąsiedzkich. Obecnie na staże i szkolenia przyjeżdżają do nas także osoby z krajów Europy Zachodniej i innych kontynentów. Już kilkaset osób zawodowo zajmujących się pomocą osobom uzależnionym i bezdomnym zainspirowało się doświadczeniem naszego Stowarzyszenia, co doprowadziło do utworzenia placówek pracujących w oparciu o metodę społeczności terapeutycznej w monarowskim wydaniu, m.in. w mieście Chmielnicki na Ukrainie, Orechowie w obwodzie kaliningradzkim, Irkucku, Moskwie, Wołogdzie (Rosja), Morawii w Czechach.
  • Staże dla studentów zagranicznych w ośrodkach MONARU, organizowane od 2001 roku. Nasze placówki przyjmują na dwumiesięczne praktyki studentów z Egiptu, Chin, Indii, Japonii, Ukrainy, Rumunii, Turcji i innych krajów. Zadaniem gości podczas pobytu w ośrodku jest zazwyczaj organizacja zajęć z języka angielskiego oraz imprez mających charakter wymiany kulturowej: warsztatów gotowania potraw regionalnych, wykładów o sztuce, muzyce, polityce ich krajów itp. Praktyki organizowane są co roku we współpracy z międzynarodową organizacją studentów AIESEC i oddziałem AIESEC Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Wizyty studyjne dla przedstawicieli władz i samorządów lokalnych z innych krajów, organizowane przy udziale i na prośbę organizacji międzynarodowych, m.in. Organizacji Narodów Zjednoczonych, Światowej Organizacji Zdrowia, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Komisji Europejskiej.
  • Wsparcie i doradztwo przy powoływaniu placówek działających w zakresie przeciwdziałania narkomanii i bezdomności poza granicami Polski. Przykładem takiej współpracy jest projekt „Dorastać jak inni”, mający na celu stworzenie ośrodka rehabilitacji dla dzieci i młodzieży używających środków psychoaktywnych w Rosji. Projekt ten jest wspierany przez Komisję Europejską (program TACIS).
  • Udział w najważniejszych branżowych konferencjach międzynarodowych.
    Świadczenie pomocy przebywającym w Polsce obcokrajowcom uzależnionym i będącym w trudnej sytuacji życiowej. Kilkaset osób uzależnionych z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Australii i innych krajów ukończyło terapię w MONARZE, a wielu z nich pracuje w swoich krajach na rzecz osób uzależnionych.