O nas

Nasza misja i cele

Zgodnie ze Statutem, misją Stowarzyszenia MONAR jest troska o każdego człowieka, który znalazł się w potrzebie i pomoc bliźnim w duchu miłości, tolerancji i dbałości o ludzką godność oraz poszanowaniu praw człowieka. MONAR wierzy, że nikt nie jest stracony na zawsze, że każdy człowiek zasługuje na pomoc, na szansę odnalezienia swego miejsca w życiu.

Stowarzyszenie MONAR realizuje swoją misję stwarzając warunki do godnego życia ludziom żyjącym na marginesie życia społecznego, osobom uzależnionym, bezdomnym, chorym, samotnym, biednym i bezradnym, żyjącym z HIV, dzieciom ze środowisk społecznie zaniedbanych, osobom chorym, uchodźcom politycznym i wszystkim tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Stowarzyszenie MONAR realizuje swoją misję poprzez:

 1. Profilaktykę
 2. Leczenie, Terapię i Rehabilitację
 3. Reintegrację społeczną i zawodową
 4. Redukcję szkód

 

Najważniejsze obszary działania Stowarzyszenia Monar to:

 • ochrona i promocja zdrowia;
 • prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • wspomaganie mniejszości oraz osób niepełnosprawnych;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem;
 • upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • upowszechnianie i ochrona praw dziecka, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
 • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, oświaty, edukacji i wychowania, a także krajoznawstwa, kultury oraz ochrona dóbr tradycji;
 • promocja kultury fizycznej i sportu;
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 • podejmowanie inicjatyw służących integracji europejskiej oraz rozwijaniu kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocja i organizacja wolontariatu.