Co robimy

Rzecznik Praw Osób Uzależnionych Stowarzyszenia Monar

Rzecznik Praw Osób Uzależnionych Stowarzyszenia  Monar czuwa nad przestrzeganiem praw pacjenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz regulaminów wewnętrznych i statutu Stowarzyszenia.

Pacjenci mogą zgłaszać przypadki naruszenia ich praw osobiście, listownie, mailowo lub telefonicznie. Rzecznik, po rozpoznaniu sprawy, wydaje opinię pisemną, określając czy i w jakim zakresie zostały naruszone prawa pacjenta i przekazuje informację o naruszeniu praw kierownikowi danego Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Stowarzyszenia Monar , a odpis opinii doręcza Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia MONAR i Komisji Etyki Stowarzyszenia MONAR. Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron, tzn. pacjenta, terapeuty lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania pacjenta.

Rzecznik po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do jej polubownego załatwienia, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami pozostającymi w konflikcie. Jeśli rozwiązanie polubowne jest niemożliwe, decyzję w sprawie podejmuje Zarząd Główny MONAR.

Rzecznik ma prawo do odstąpienia od podjęcia interwencji, lub przekazania sprawy do rozpatrzenia Zarządowi Głównemu lub Komisji Etyki Stowarzyszenia MONAR.

ZAKRES DZIAŁANIA RZECZNIKA PRAW OSÓB UZALEŻNIONYCH STOWARZYSZENIA MONAR

Celem pracy Rzecznika Praw Osób Uzależnionych Stowarzyszenia MONAR jest prewencyjna dbałość o przestrzeganie praw pacjentów (określonych w szczególności w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) w Stowarzyszeniu MONAR jako podmiocie leczniczym oraz reagowanie w każdej sytuacji, w której prawa pacjenta nie są przestrzegane.

Do zakresu działania Rzecznika Praw Osób Uzależnionych Stowarzyszenia MONAR należy:

·       prowadzenie postępowań wewnętrznych w sprawach praktyk naruszających prawa pacjentów,

·       opracowywanie i przedkładanie projektów zapisów statutowych dotyczących ochrony praw pacjenta w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego Stowarzyszenia MONAR,

·       występowanie do właściwych organów statutowych Stowarzyszenia MONAR z wnioskami o podjęcie działań bądź o wydanie lub zmianę aktów wewnętrznych w zakresie ochrony praw pacjenta,

·       popularyzacja wiedzy o ochronie praw pacjenta,

·       współpraca z organami statutowymi stowarzyszenia, parlamentem pacjentów, kierownikami placówek oraz prawnikiem w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw,

·       przedstawianie właściwym organom statutowym (Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia MONAR i Komisji Etyki Stowarzyszenia MONAR) ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta,

·       współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta,

·       analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie leczenia uzależnień Stowarzyszenia MONAR wymagających naprawy,

·       wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia MONAR.

Rzecznik Praw Osób Uzależnionych Stowarzyszenia MONAR, poza podjęciem działań własnych, może się też zwrócić z wnioskami do ZG MONARU, Komisji Etyki Stowarzyszenia MONAR, Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie działań z zakresu ich kompetencji.

Prawa pacjenta, których naruszenie może skutkować wszczęciem postępowania wewnętrznego przez Rzecznika Praw Osób Uzależnionych Stowarzyszenia MONAR to w szczególności:

·       prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych,

·       prawo pacjenta do informacji,

·       prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych,

·       prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,

·       prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta,

·       prawo pacjenta do dokumentacji medycznej,

·       prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,

·       prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej,

·       prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

DANE KONTAKTOWE:

Rzecznik praw osób uzależnionych Stowarzyszenia MONAR

Adres korespondencyjny: ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa

e-mail: rzecznik_pppm@monar.org

Tel. 22 530 62 80

Kontakt osobisty w biurze MONARU przy ul. Nowolipki 9B w Warszawie, po uprzednim umówieniu spotkania.