Co robimy

Program wychodzenia z bezdomności

Ruch Wychodzenia z Bezdomności MARKOT Stowarzyszenia MONAR oferuje pomoc osobom bezdomnym w kilkudziesięciu placówkach różnego typu na terenie całej Polski. Stowarzyszenie prowadzi noclegownie, jadłodajnie, stacjonarne domy dla osób bezdomnych i najuboższych oraz oferuje pomoc specjalistyczną – prawną, psychologiczną i socjalną. Dla osób bezdomnych z problemem narkotykowym, czy alkoholowym, prowadzone są stacjonarne programy terapeutyczne. Pobyt w placówce stacjonarnej zobowiązuje osobę bezdomną do przestrzegania zasad i regulaminu ośrodka. We wszystkich ośrodkach MARKOT można otrzymać odzież, zjeść posiłek i uzyskać informacje o możliwościach załatwienia własnych spraw bytowych.

Osoby bezdomne nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającego do korzystania z publicznej służby zdrowia mogą skorzystać z pomocy medycznej w naszym gabinecie lekarskim lub szpitalu. Ruch Wychodzenia z Bezdomności MARKOT prowadzi domy dla samotnych matek z dziećmi, dla osób starszych, dla opuszczających zakłady karne, dla rodzin eksmitowanych. Prowadzimy również placówki interwencji kryzysowej.

MONAR we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej prowadzi programy w placówkach penitencjarnych oraz oferuje pomoc terapeutyczną osobom opuszczającym zakłady karne. Począwszy od roku 2004, wykorzystując możliwości jakie dają środki z Unii Europejskiej, rozpoczęliśmy działania mające na celu wprowadzenie specjalistycznych programów readaptacji zawodowej i społecznej dla osób korzystających z pomocy Ruchu Wychodzenia z Bezdomności oraz ośrodków rehabilitacyjnych.

Domy samotnej matki

Domy dla Samotnych Matek z Dziećmi –Markot to placówki Stowarzyszenia MONAR  skierowane do kobiet w  ciąży oraz samotnych matek z dziećmi lub samotnych  ojców z dziećmi,  znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,  przede wszystkim z powodu przemocy, bezdomności, problemów rodzinnych .
Głównym celem działalności Domów  jest ochrona macierzyństwa , zapewnienie bezpiecznego schronienia oraz udzielenie specjalistycznej pomocy w rozwiązywaniu trudności życiowych, które spowodowały kryzys i bezdomność.
Domy dla Samotnych Matek z Dziecmi – Markot,  w ramach tworzenia oferty  specjalistycznej pomocy swoim podopiecznym , współpracują z poradniami i ośrodkami leczenia , terapii i rehabilitacji uzależnień  MONARU. Każda placówka współpracuje również z ośrodkami pomocy społecznej oraz kuratorami sądowymi.
Placówki są objęte programami wzmacniającymi umiejętności rodzicielskie, przeciwdziałającymi przemocy domowej oraz ukierunkowanymi na profilaktykę krzywdzenia dzieci. Programy te są realizowane  głównie z funduszy pozyskiwanych ze środków Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę( Fundacja Dzieci Niczyje ).
Stowarzyszenie MONAR prowadzi 11 Domów dla Samotnych Matek z Dziećmi – Markot  w tym jeden Dom w Zbicku  specjalizuje się w pomocy samotnym matkom które są uzależnione. Programem pomocy objęta jest matka i jej dziecko.