Co robimy

Projekty

Razem możemy więcej

Stowarzyszenie MONAR – Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Garbasie Drugim jest uczestnikiem X edycji Projektu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! organizowanego przez DOZ Fundację dbamy o zdrowie. Celem wspólnego projektu jest niwelowanie barier w dostępie do leków poprzez zapewnienie osobom w kryzysie bezdomności zaopatrzenia w leki oraz inne wyroby medyczne w sytuacji i w czasie, gdy są one faktycznie konieczne do rozpoczęcia lub kontynuowania terapii. Dodatkowym celem projektu […]

Markot Ełk – Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością – edycja 2021

Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku w okresie od 01.08.2021r. do 31.12.2021r. realizuje zadanie publiczne pt. ,,Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością – edycja 2021” Całkowita wartość zadania wynosi: 77.100,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie: 60.000,00 zł  pochodzi ze środków budżetu Państwa. Realizacja projektu oraz zaplanowanych działań w tym. m.in zatrudnienie specjalistycznej kadry: Terapeutów ds. uzależnień, Lekarza psychiatry, Prawnika, Terapeuty zajęciowego, Pracownika socjalnego i Asystenta Osoby […]

Trauma. Uzależnienia. Zdrowie psychiczne

Trauma. Uzależnienia. Zdrowie Psychiczne. profesjonalizacja leczenia uzależnień i pomocy psychologicznej osobom z grup narażonych na wykluczenie społeczne. W dniach 19-20.11.2018r. w warszawskim hotelu Novotel Airport odbyła się konferencja poświęcona związkowi pomiędzy traumą a uzależnieniami i zdrowiem psychicznym  w ramach projektu finansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie […]

Oni? Wy? MY.

KONFERENCJA Terapia uzależnień i pomoc psychologiczna dla osób należących do grup specyficznych, w tym kobiet i osób LGBTQ+. Zmiany kulturowe, społeczne i polityczne są naturalnym zjawiskiem i co oczywiste, wpływają na nasze funkcjonowanie. W dobie dzisiejszych czasów żyjemy w świecie skrajności. Z jednej strony, mamy prawie nieograniczony dostęp do informacji, poruszamy się w świecie różnorodności, co inspiruje do zadawania pytań, szukania odpowiedzi, stwarza szansę na poszukiwanie własnej tożsamości. Z drugiej […]

Monar24 – od uzależnienia do niezależności

                  Stowarzyszenie Monar w partnerstwie z Kancelaria Adwokacką Katarzyna Więckowska April24 realizuje w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projekt pt. „Monar24 – od uzależnienia do niezależności – kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym – podopiecznych Monaru”. Nr projektu  RPWP.07.01.02-30-0022/15 realizowanego w ramach  Poddziałania 7.1.2 „Aktywna integracja – projekty konkursowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt jest skierowany […]

Szkolne Superwizje

Program Stowarzyszenia MONAR „Szkolne superwizje” powstał z inicjatywy samych nauczycieli, którzy w swojej codziennej pracy wychowawczej potrzebowali wsparcia i to w sposób, który nie tylko umożliwi doskonalenie umiejętności pedagogicznych ale zarazem zadba o ich  kondycję psychiczną i rozwój osobisty. Adresatami programu są wyłącznie nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy zajmujący się realizacją programów wychowawczych i profilaktycznych w różnego rodzaju szkołach i placówkach systemu oświaty, które adresują swoje działania do osób w wieku od 13 do 16 lat. Oferta programu […]

Erasmus + „Ecett Mobility Polska”

ECETT Mobility Polska – Europejski cross-training kompetencyjny. Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i substancji psychoaktywnych MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI DOROSŁYCH ECETT Mobilty Polska – Europejski cross – training kompetencyjny. Praca z dorosłymi osobami zagrożonymi   wykluczeniem społecznym, w tym z osobami uzależnionymi od alkoholu i substancji psychoaktywnych to projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +, realizowany przez Stowarzyszenie Monar w latach 2015-2017 Zgodnie z założeniami projektu, grupa […]

MonART

MON/ART Warsztaty Artystyczne Stowarzyszenie MONAR oraz społecznie zaangażowana grupa artystów i performerów dzięki nowej inicjatywie społeczno-kulturalnej zmieniają negatywny wizerunek osób uzależnionych.   Warsztaty artystyczne Głównym celem projektu Monart realizowanego w placówkach Stowarzyszenia Monar dzięki środkom uzyskanym z funduszu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego było nawiązanie relacji artystyczno-terapeutycznej pomiędzy polskimi artystami, działającymi w obrębie różnych sztuk wizualnych a beneficjentami ośrodków terapeutycznych Monaru tj. osób […]

EHMCN

Europejska Sieć Organizacji działających na rzecz bezdomnych migrantów (European Homeless Migrant Citizens Network) to projekt finansowany z funduszu Erasmus +, w którym, oprócz Stowarzyszenie Monar biorą udział również organizacje z Wielkiej Brytanii, Danii, Rumunii, Grecji i Litwy. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności do różnych form pomocy bezdomnym migrantom na terenie Unii Europejskiej. Więcej szczegółów na: http://ehmcn.eu/  

Ku Przyszłości

Ośrodek Leczenia Terapii I Rehabilitacji Uzależnień w Zbicku, w Graczach, Schronisko dla Osób Bezdomnych w Kędzierzynie Koźlu, Dom Samotnych Matek z Dziećmi w Zopowych realizuje projekt „Ku przyszłości ” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020   Przedmiotem  projektu jest realizacja Kompleksowego programu  aktywizacji społeczno-zawodowej realizującego usługi aktywnej integracji o charakterze         społecznym, edukacyjnym, zawodowym […]

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym

Schronisko dla Osób Bezdomnych i Ogrzewania w Zielińcu w okresie    od 26.11.2018 do 31.12.2018 realizuje projekt „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. Moduł III INFRASTRUKTURA Cel: Dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Główne działania wykonywane w ramach projektu to: zakup nowego wyposażenia w tym łóżek, szaf, szafek, pościeli, prześcieradeł i kocy oraz zakup środków czystości. […]