Co robimy

Projekty

Schronisko Markot w Ełku z dofinansowaniem Gminy Miasta Ełk

Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku w ramach otwartego konkursu ofert pt. : ,,Profilaktyka uzależnień od alkoholu skierowana do osób bezdomnych z miasta Ełku w roku 2024″ podpisało umowę o realizację zadania publicznego pt.„Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu dzięki udzieleniu schronienia osobom uzależnionym z miasta Ełku w Stowarzyszeniu MONAR – Schronisku dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku”, które finansowane jest z budżetu Gminy Miasta Ełk. W ramach […]

Schronisko Markot w Toruniu z dofinansowaniem Gminy Miasta Toruń

Stowarzyszenie MONAR – Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Toruniu informuje, że w roku 2023 otrzymało dotację w wysokości 83.000 zł – ze środków Gminy Miasta Toruń – w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w terminie od 23.01.2023 do 31.12.2023 – w zakresie Narodowego  Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień”-I tura  – na  wsparcie realizacji zadań gminy w roku 2023 […]

Pomoc osobom w kryzysie bezdomności i zagrożonym kryzysem bezdomności – edycja 2023

We wrześniu 2023 roku Stowarzyszenie MONAR – Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku podpisało umowę o dofinansowanie zadania, które w okresie od 01.08.2023r. do 31.12.2023r. w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów działających w sferze spraw społecznych pod nazwą: ,,Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością – edycja 2023″ realizuje zadanie publiczne pt. ,,Pomoc osobom w kryzysie bezdomności i zagrożonym kryzysem bezdomności – edycja 2023” dofinansowanego z budżetu Wojewody Warmińsko […]

Środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego na remont dachu w Głoskowie

Informujemy, iż Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Monar w Głoskowie otrzymał środki na remont dachu w wysokości 200 tys. złotych. Zadanie pn. Remont dachu zabytkowego dworu w Głoskowie współfinansowane jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Ełk: Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością – edycja 2022

Stowarzyszenie MONAR – Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku w okresie od 01.08.2022r. do 31.12.2022r. realizuje zadanie publiczne pt. ,,Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością – edycja 2022” Całkowita wartość zadania wynosi: 76.950,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie: 60.000,00 zł pochodzi ze środków budżetu Państwa. Realizacja projektu oraz zaplanowanych działań w tym. m.in zatrudnienie specjalistycznej kadry: Terapeutów ds. uzależnień, Lekarza psychiatry, Prawnika, Pracownika socjalnego przyczyni się bezpośrednio do zapewnienia […]

„Cyfrowe supermoce” w Schronisku Markot w Garbasie

Stowarzyszenie MONAR – Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Garbasie Drugim w okresie od 01.09.2022r. do 30.10.2022r. realizuje bezpłatne warsztaty instruktażowe, które pozwolą na rozwinięcie kompetencji cyfrowych osób w kryzysie bezdomności poprzez zapoznanie się i korzystanie z narzędzi informatycznych umożliwiających dostęp do usług urzędowych, obywatelskich i medycznych. Warsztaty realizowane są w ramach grantu pozyskanego dzięki wygranej w Konkursie „CYFROWE SUPERMOCE”, będącego elementem projektu „KOMPETENCIJE 3.0”.  Projekt finansowany jest […]

Razem możemy więcej

Stowarzyszenie MONAR – Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Garbasie Drugim jest uczestnikiem X edycji Projektu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! organizowanego przez DOZ Fundację dbamy o zdrowie. Celem wspólnego projektu jest niwelowanie barier w dostępie do leków poprzez zapewnienie osobom w kryzysie bezdomności zaopatrzenia w leki oraz inne wyroby medyczne w sytuacji i w czasie, gdy są one faktycznie konieczne do rozpoczęcia lub kontynuowania terapii. Dodatkowym celem projektu jest uświadomienie […]

Markot Ełk – Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością – edycja 2021

Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku w okresie od 01.08.2021r. do 31.12.2021r. realizuje zadanie publiczne pt. ,,Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością – edycja 2021” Całkowita wartość zadania wynosi: 77.100,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie: 60.000,00 zł  pochodzi ze środków budżetu Państwa. Realizacja projektu oraz zaplanowanych działań w tym. m.in zatrudnienie specjalistycznej kadry: Terapeutów ds. uzależnień, Lekarza psychiatry, Prawnika, Terapeuty zajęciowego, Pracownika socjalnego […]

Trauma. Uzależnienia. Zdrowie psychiczne

Trauma. Uzależnienia. Zdrowie Psychiczne. profesjonalizacja leczenia uzależnień i pomocy psychologicznej osobom z grup narażonych na wykluczenie społeczne. W dniach 19-20.11.2018r. w warszawskim hotelu Novotel Airport odbyła się konferencja poświęcona związkowi pomiędzy traumą a uzależnieniami i zdrowiem psychicznym  w ramach projektu finansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie […]

Oni? Wy? MY.

KONFERENCJA Terapia uzależnień i pomoc psychologiczna dla osób należących do grup specyficznych, w tym kobiet i osób LGBTQ+. Zmiany kulturowe, społeczne i polityczne są naturalnym zjawiskiem i co oczywiste, wpływają na nasze funkcjonowanie. W dobie dzisiejszych czasów żyjemy w świecie skrajności. Z jednej strony, mamy prawie nieograniczony dostęp do informacji, poruszamy się w świecie różnorodności, co inspiruje do zadawania pytań, szukania odpowiedzi, stwarza szansę na poszukiwanie własnej tożsamości. Z drugiej strony obserwujemy wzmacnianie […]

Monar24 – od uzależnienia do niezależności

                  Stowarzyszenie Monar w partnerstwie z Kancelaria Adwokacką Katarzyna Więckowska April24 realizuje w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projekt pt. „Monar24 – od uzależnienia do niezależności – kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym – podopiecznych Monaru”. Nr projektu  RPWP.07.01.02-30-0022/15 realizowanego w ramach  Poddziałania 7.1.2 „Aktywna integracja – projekty konkursowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. […]

Szkolne Superwizje

Program Stowarzyszenia MONAR „Szkolne superwizje” powstał z inicjatywy samych nauczycieli, którzy w swojej codziennej pracy wychowawczej potrzebowali wsparcia i to w sposób, który nie tylko umożliwi doskonalenie umiejętności pedagogicznych ale zarazem zadba o ich  kondycję psychiczną i rozwój osobisty. Adresatami programu są wyłącznie nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy zajmujący się realizacją programów wychowawczych i profilaktycznych w różnego rodzaju szkołach i placówkach systemu oświaty, które adresują swoje działania do osób w wieku od 13 do 16 lat. Oferta […]