Co robimy

Ku Przyszłości

Ośrodek Leczenia Terapii I Rehabilitacji Uzależnień w Zbicku, w Graczach, Schronisko dla Osób Bezdomnych w Kędzierzynie Koźlu, Dom Samotnych Matek z Dziećmi w Zopowych realizuje projekt „Ku przyszłości ” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

Przedmiotem  projektu jest realizacja Kompleksowego programu  aktywizacji społeczno-zawodowej realizującego usługi aktywnej integracji o charakterze         społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym. Rodzaj  wsparcia: pozostały zakres wsparcia. Projekt stanowi odpowiedź na niedostateczną, niezindywidualizowaną i nietrafną ofertę aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są podopiecznymi Stowarzyszenia Monar w województwie opolskim . Grupę   docelową stanowi 180 os. uzależnionych, bezdomnych, ubogich, korzystających ze wsparcia placówek Monaru w Graczach, Kędzierzynie Koźlu, Zbicku i Zopowych , które bez aktywizacji społeczno-zawodowej (w momencie powrotu            do społeczeństwa po okresie destrukcji), w  większości powróciliby do wcześniejszego, destrukcyjnego sposobu życia.

Projekt charakteryzuje:

  1. indywidualne i podmiotowe podejście do uczestników poprzez wyznaczenie dla każdego Indywidualnej Ścieżki Reintegracji określającej charakter adresowanego wsparcia, przy           czym            uczestnik bierze aktywny udział w jej opracowywaniu i ma wpływ na charakter    oferowanego   wsparcia
  2. Kompleksowość wsparcia obejmująca obszar społeczny, zawodowy, edukacyjny i osobisty
  3. objęcie uczestników indywidualną  opieką terapeutyczną
  4. podejście preferujące rozwój osobisty, zwiększanie i odkrywania własnego potencjału i atrakcyjności osobistej, interpersonalnej i społecznej zamiast ogniskowania uwagi na wyrównywaniu deficytów i braków.

Udział w         projekcie        każdego          uczestnika      rozpocznie            się diagnozą i wspólnym z opracowaniem  Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. Projekt oferuje  następujące formy      wsparcia: indywidualne i           grupowe wsparcie opiekuna/terapeuty indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy warsztaty zwiększające kompetencje społeczne szkolenia i kursy zawodowe zwiększające kompetencje          i kwalifikacje zawodowe staże zajęcia indywidualne wyrównujące braki edukacyjne.

Adres do kontaktu kuprzyszlosci@monar.org

Osoba kontaktowa : Krzysztof Stankiewicz

Telefon : 731-56-16-60

Więcej na stronie projektu.

 efs logo_FE_Program_Regionalny_rgb opolskie (1) rzeczpospolita (1)