Co robimy

Trauma. Uzależnienia. Zdrowie psychiczne

trauma logo

Trauma. Uzależnienia. Zdrowie Psychiczne. profesjonalizacja leczenia uzależnień i pomocy psychologicznej osobom z grup narażonych
na wykluczenie społeczne.

W dniach 19-20.11.2018r. w warszawskim hotelu Novotel Airport odbyła się konferencja poświęcona związkowi pomiędzy traumą a uzależnieniami i zdrowiem psychicznym  w ramach projektu finansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Monar.

Konferencja, w której udział wzięło blisko 170 osób dotyczyła następujących zagadnień:

Psychoterapia uzależnienia a terapia traumy (jak zaplanować proces terapeutyczny klientów, u których źródłem problemów są doświadczenia traumatyczne).

  • Jak prowadzić wywiad na temat doświadczeń traumatycznych?
  • Czy traumatyczne doświadczenia wpływają na skuteczność terapii uzależnień?
  • Przemoc i nadużycia seksualne a problemy ze zdrowiem psychicznym u dzieci, młodzieży i dorosłych.
  • Przemoc w rodzinie – wsparcie systemowe.
  • Czynniki emocjonalne a uzależnienia: trauma relacyjna i sposób projektowania i wdrażania programu interwencyjnego.
  • Trauma i uzależnienie: związek między molestowaniem seksualnym, przemocą i uzależnieniem.
  • LGBT – straumatyzowana społeczność. Bi-, homo- i transfobia w codziennym życiu osób różnorodnych genderowo i/lub seksualnie.
  • Etyka pracy socjalnej: społeczna percepcja osób uzależnionych.

 

Trauma 5 Trauma 7  Trauma 3 Trauma 8
Swoją obecnością to niezwykle ważne wydarzenie uświetnili znamienici goście:
Piotr Jabłoński – Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta
Grzegorz Saj – Dyrektor Departamentu ds. Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Pacjenta
Ewa Waluk – Radca Głównego Ispektora Sanitarnego
Elżbieta Bogucka – Wicedyrektor Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Janusz Heitzman – Dyrektor Instytut Psychiatrii i Neurologii
Anna Krenc – Kierownik Sekcji Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień
Wysoki poziom merytoryczny zapewniły wystąpienia uznanych prelegentów:
Wykłady
dr Aleksandra Piotrowska
„Następstwa traumy porzucenia i zaburzeń przywiązania u dzieci”
dr n. med. Daniel Bąk
„Straumatyzowana społeczność. Bi-, homo- i transfobia w codziennym życiu osób różnorodnych genderowo i/lub seksualnie”
mgr Iwona Byśkiniewicz
„Trauma – rana na całe życie?”
dr hab. Mariola Racław
„Profesjonalizacja pomocy a podmiotowość pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w obszarze bezdomności – aspekty etyczne”
dr Pavla Dolezalova (Czechy)
“Trauma, uzależnienia, zdrowie psychiczne.”
David Madden (Irlandia)
“Leczenie traumy w Społeczności Terapeutycznej.”
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz
„Przemoc i trauma seksualna. Następstwa i leczenie”
Warsztaty
Mgr Anna Woźniak
„Wprowadzenie do zagadnienia zaburzeń po stresie traumatycznym (PTSD) – rola aleksytymii i dysocjacji.
David Madden
„Wykorzystanie poezji w leczeniu traumy”
Dr Pavla Dolezalova
“Trauma, uzależnienia i zdrowie psychiczne: dobre praktyki”
Mgr Dominik Haak
„Społeczność LGBT+ w kontekście stresu mniejszościowego i coming-out’u”
 Mgr Iwona Byśkiniewicz
„Studium przypadku – diagnoza, przebieg terapii pacjenta z DESNOS”
Dr n. med. Daniel Bąk
„Czy mogę na Ciebie liczyć? Różnorodność genderowa i/lub seksualna jako przedmiot terapeutycznego wsparcia”
Dr hab. Mariola Racław
„Poza raniącym współczuciem: podmiotowość osoby wspieranej jako wyzwanie.”
Dr hab. Marcjana Nóżka
„Budowanie relacji i poczucia sprawczości w procesie pomocowym”
Jako organizatorzy zebraliśmy bardzo pozytywne recenzje, co utwierdza nas w przekonaniu, że tego typu spotkania, podczas których specjaliści z zakresu psychologii, psychiatrii, terapii uzależnień, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji itp. mogą wymieniać doświadczenia i poszerzać wiedzę sprzyjają dążeniom do profesjonalizacji leczenia uzależnień i pomocy psychologicznej.
Wszystkim gościom, prelegentom i uczestnikom serdecznie dziękujemy.
Efektem projektu jest powstanie vademecum pracy z osobami doświadczającymi traumy:

ABC PRACY Z PACJENTEM STRAUMATYZOWANYM

Publikacja została opracowana przez:

Maria Banaszak, Anna Woźniak

RAPORT EWALUACJI KONFERENCJI

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

logo monar  logo KBPN_polMinisterstwo-Zdrowia