Co robimy

Erasmus + „Ecett Mobility Polska”

ECETT Mobility Polska – Europejski cross-training kompetencyjny.
Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i substancji psychoaktywnych

MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI DOROSŁYCH

Erasmus mixECETT Mobilty Polska – Europejski cross – training kompetencyjny. Praca z dorosłymi osobami zagrożonymi   wykluczeniem społecznym, w tym z osobami uzależnionymi od alkoholu i substancji psychoaktywnych to projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +, realizowany przez Stowarzyszenie Monar w latach 2015-2017

Zgodnie z założeniami projektu, grupa 16 terapeutów działających w placówkach Stowarzyszenia Monar realizowała programy stażowe w formule job shadowing w organizacjach partnerskich w Hiszpanii, Belgii, Czechach i we Włoszech. Głównym celem ich aktywności było zdobycie wiedzy na temat metod i technik pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w szczególności uzależnionymi od substancji psychoaktywnych i/lub alkoholu. Ta europejska inicjatywa wymiany doświadczeń jest odpowiedzią na potrzebę rozwijania kompetencji zawodowych naszej kadry w zakresie działań terapautyczno – profilaktycznych w obliczu ciągle zmieniającego się rynku i dostępności coraz to nowych substancji psychoaktywnych. Transfer wiedzy możliwy dzięki wyjazdom zrealizowanym w ramach programu Erasmus + stał się okazją do rozwijania warsztatu pracy , nabywania nowych umiejętności zawodowych oraz budowania trwałych relacji z organizacjami o podobnym profilu w Europie. Dzięki zaobserwowanym dobrym praktykom udało się nam również rozpowszechnić zdobyte doświadczenia stażystów wśród zespołów terapeutycznych Stowarzyszenia Monar na terenie całego kraju. Edukacja dorosłych, a w szczególności mobilność kadry zapewnia elastyczne ścieżki uczenia się przez całe życie, co w dłuższej perspektywie przyczynia się do zwiększenia motywacji pracowników do poszukiwania nowych rozwiązań w pracy, jak również poprawy wyników terapeutycznych w naszych placówkach.  Z pełnym przekonaniem polecamy mobilność kadry edukacji dorosłych jako alternatywną ścieżkę rozwoju zawodowego i osobistego. Erasmus + jest na plus!

Z doświadczeniami stażystów, zdobywanymi dzień po dniu można zapoznać się na stronie:

https://ekspedycjamonar.wordpress.com/

 

Wrażenia stażystów w kilku słowach:

eramus free timeWiele się dowiedziałam, miałam okazję porównać system pomocowy w Hiszpanii i Polsce, a także sposób pracy w odwiedzanych placówkach z tą, w której pracuję. Nie ukrywam, że było też trochę czasu na oddech, odpoczynek, co wydaje mi się istotne w pracy z ludźmi. Dzięki intensywnie zdobywanym doświadczeniom i wiedzy przeplatanymi z wolnymi chwilami, można było sobie wszystko ułożyć, zastanowić się nad sobą i swoim sposobem pracy.

Maria, Hiszpania

Niewątpliwie za duży plus biorę super organizację przedstawienia nam problemu i działania systemu leczenia werasmus free time VIII placówkach w Valencii Forma wykładu interaktywnego z prezentacją okazała się dobrym narzędziem do ukazania nam form pomocy i możliwości leczenia uzależnień. To wszystko w połączeniu z gościnnością i możliwością uczestniczenia w zajęciach, planie dnia w placówkach pozwoliło nam spojrzeć z każdej strony na system leczenia. 

Marcin, Hiszpania

 

 

erasmus free time VICo do realizacji swoich indywidualnych planów uważam je za spełnione. Przede wszystkim udało się poznać różne programy profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży, co mnie osobiście interesowało najbardziej. Nie tylko rozmawiałem z osobami prowadzącymi takie zajęcia, ale został mi również udostępniony materiał i program prowadzenia tego typu programów, dzięki czemu niektóre z ćwiczeń mogłem wykorzystać w swojej pracy. 

Michał, Belgia

 

 

 

 

(…)Ujęło mnie natomiast, ciepłe i życzliwe przyjęcie przez zespół terapeutyczny, a także klientów wszystkich placówek weramus free time I których mieliśmy okazję odbywać nasz staż.

Ruslan, Hiszpania

 

 

 

 

eramus free time IIIDla mnie osobiście staż w Czechach w Magdalenie poszerzył wiedzę na temat stosowania technik pracy z osobami uzależnionymi leczących się metodą społeczności terapeutycznej. Ponadto miałem możliwość przyjrzenia się pracy innych terapeutów, podejrzenia sposobu prowadzenia przez nich grup terapeutycznych. Wiedzą zdobytą na stażu mogłem podzielić się z moimi kolegami z kadry terapeutycznej ośrodka MONAR w Zbicku gdzie pracuję. 

Tomasz, Czechy

 

 

 

 

      Wszelkie działalności z którymi miałam okazję się zetknąć w Magdalenie były prowadzone na bardzo wysokim profesjonalnym poziomie z dużą dbałością o pacjenta. Codzienne zajęcia i szczelnie zagospodarowany czas pozwolił mi nabrać nowe kompetencje i doświadczenia które poszerzyły moje indywidualne zaplecze pracy terapeutycznej jak i udało mi  się przekazać moje spostrzeżenia swoim współpracownikom. Zachęcam wszystkie osoby zastanawiające się nad podjęciem decyzji o wyjeździe na staż o nie zwlekanie z decyzją. Czuję iż ten wyjazd bardzo mnie wzbogacił jako terapeutę i człowieka, spotkałam się z ogromną życzliwością i zaangażowaniem osób spotkanych w Czechach.  

 Anna, Czechy

 

     Z czystym sumieniem polecam mobilność swoim współpracownikom, koleżankom  i kolegom ze środowiska pracowniczego. Daje ona możliwość przyjęcia innej perspektywy pracy z osobami uzależnionymi, również w sytuacji długoterminowej praktyki klinicznej, która czasami sprawia, że wydaje się, że trudno doświadczyć, dowiedzieć się czegoś nowego w dobrze znanym temacie.  Staż w CeIS pozwolił mi zaobserwować inne od dotychczas mi znanych sposoby realizacji programów profilaktycznych, terapeutycznych (zwłaszcza dla osób z podwójną diagnozą, uzależnieniami behawioralnymi) i post-terapeutycznych. erasmus free time VIIOpisana przeze mnie praktyka utrzymywania pacjentów zainteresowanych terapią w społeczności ośrodka stacjonarnego w programach motywacyjnych jest bardzo dobrym sposobem na unikanie rotacji pacjentów w ośrodku, która jest czynnikiem destabilizującym społeczność terapeutyczną. Nowe pomysły na programy i projekty oraz dobra praktyka dotycząca ww. motywacji były całkowicie zrealizowanymi celami mojego stażu. Cel zdobycia nowych narzędzi terapeutycznych i nowych metod nie został zrealizowany w całości – terapeuci CeIS mają podobny warsztat zawodowy do mojego (różnicą jest skłanianie się ku długoterminowym metodom leczenia uzależnień).  Dzięki mobilności Erasmus + miałam okazję doświadczyć pracy w środowisku o innej kulturze niż polska oraz praktykować rozmowy w obcych językach. Prezentacja dobrej praktyki  na grudniowej konferencji współorganizowanej przez Ecett (ecett.eu) była okazją do pierwszego mojego publicznego wystąpienia w języku angielskim. Rozwinęłam swe kompetencje związane  z zawodem psychologa i terapeuty, wiedzą i dzieleniem się nią, pozyskiwaniem informacji, obyciem międzykulturowym, komunikatywnością, prowadzeniem prezentacji. Poprzez daną mi możliwość wyjazdu zwiększyłam swą identyfikację ze Stowarzyszeniem „MONAR” i zawiązałam nowe relacje  z jego członkami. Dzięki pozytywnym doświadczeniom, jakie stworzył mi staż zwiększyłam swe poczucie pewności siebie.

 Małgosia, Włochy

 

Dobre Praktyki

Dzięki mobilności udało nam się zgromadzić 16 dobrych praktyk opisanych przez uczestników projektu i rozesłanych do placówek terapeutycznych Stowarzyszenia Monar, w celu dalszej dysseminacji zdobytej podczas pobytu zagranicą wiedzy:

Lp. Kraj Organizacja Tytuł dobrej praktyki
1. Belgia Trempoline „Regulowanie emocji : konfrontacja”
2. Belgia Trempoline „Dłoń. Symboliczne zakończenie terapii”
3. Belgia Trempoline „Tablica uczuć, jako sposób wyrażenia własnych stanów emocjonalnych”
4. Belgia Trempoline „Grupa wstępna – przygotowanie do terapii uzależnień w ośrodku stacjonarnym”
5. Czechy Magdalena „Wzmacnianie motywacji do zmiany: ceremonia przejścia”
6. Czechy Magdalena „Symboliczne rozstawanie się z przeszłością”
7. Czechy Magdalena „Mindfuness, czyli o sztuce bycia tu i teraz”
8. Czechy Magdalena „Plan finansowy” i „Plan weekendowy”
9. Włochy CEIS Roma

„Program terapii motywacyjnej przygotowującej do leczenia w społeczności terapeutycznej

dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych”

10. Włochy CEIS ROMA „Program motywacyjny realizowany w trybie abmulatoryjnym”.
11. Włochy CEIS ROMA ” Prowadzenie etapowych grup wsparcia”
12. Włochy CEIS ROMA „Praca motywacyjna”
13. Hiszpania Proyecto Hombre „Leczenie i podejście do osób z podwójną diagnozą w Społeczności Terapeutycznej
14. Hiszpania Proyecto Hombre „Arteterapia i drama”
15. Hiszpania Proyecto Hombre „Grupa wsparcia dla bliskich. Wsparcie rodziny i bliskich w procesie terapeutycznym”
16. Hiszpania Proyecto Hombre „Grupa weekendowa. Przygotowanie do zakończenia terapii i powrotu do środowiska pochodzenia”

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI

 

Podsumowanie projektu – raport: Mobilność kadry edukacji dorosłych Erasmus+

Erasmus+ – Raport Wymiany Doświadczeń

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Ewaluacja projektu: Erasmus + ewaluacja projektu

Wywiady z uczestnikami projektu można znaleźć na naszej stronie YouTube:

https://www.youtube.com/user/stowarzyszenieMONAR

Opis doświadczeń uczestników projektu można znaleźć na naszej stronie YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=a9B9onHWIL0&t=12s


Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europej­skiej Erasmus+