Co robimy

Laboratorium Wiedzy Pozytywnej

Stowarzyszenie MONAR prowadzi programy profilaktyczne oraz informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży w różnym wieku, lansując życie wolne od środków odurzających. W monarowskich młodzieżowych klubach i ośrodkach profilaktyki, poradę i profesjonalną pomoc w sprawach dzieci i młodzieży, mogą uzyskać także rodzice i opiekunowie. Jesteśmy obecni na imprezach masowych, m.in. na Przystanku Woodstock, gdzie również prowadzimy działalność profilaktyczną. Integralną częścią działań skierowanych do młodzieży jest promujący życie bez uzależnień Ruch Czystych Serc, zakładany przez dzieci i młodzież z myślą o ich rówieśnikach.

Profilaktyka MONARU oparta jest na uniwersalnych wartościach takich jak dobroć, uczciwość, miłość, szacunek dla drugiego człowieka, odpowiedzialność za siebie i innych. Rozwijanie tych wartości i wiara w sens czynienia dobra to w koncepcji MONARU jej główne cele. Propagowaniem życia bez narkotyków, promocją zdrowia i twórczego rozwoju indywidualnego zajmują się Kluby Czystych Serc, ośrodki profilaktyki środowiskowej, świetlice socjoterapeutyczne. W ramach działalności profilaktycznej realizowane są programy edukacyjne, alternatywne oraz programy Alternative Dance.

Program profilaktyczny „Laboratorium Wiedzy Pozytywnej”

Program rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,

Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Ośrodek Rozwoju Edukacji,

Instytut Psychiatrii i Neurologii

w ramach ogólnopolskiego Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego